Share this page

Rate and suggest improvements:
Feedback (optional):HSK 3 Level Check - How much do you know?

Chinese word -> English word

Click it if you know the English meaning. Mouse over to check.


EXAMPLE OF MOUSEOVER

证据
总得
英镑
国务院
灰尘
日夜
幼儿园
国营
改编
若干
阴天
歪曲

正经

模范
与其

当代
欢喜
果树
孙女
暗暗
神话
倾向
放映

公安
知识分子路口
疾病
歌曲
床单
随后
手枪
腐朽
老乡
博物馆

身材
典型
舍得
工地
物品
秘书
诗人
委屈
湿润
含糊

智慧
粗心大意
火力
成千上万
汇报

有意
所在
盖子

谈话

悬崖

大力
河流
健全
抗议
办理
秋季


分量
退步
媳妇
来往
面临
师范
肥料
譬如
闪烁
前头
售货

遥远


针灸
男子

茶叶
程序
灾难
对门
天然


Chinese word -> Chinese pronunciation

Click it if you know the Chinese pronunciation. Mouse over to check.高等
姿势
不是_而是_
壮丽
话剧
测量
与其
凉水
彼此
吃力
天文
转动
强迫
祖先
开饭
外科

笼子
灯火
尖子


通信
矿石
声明
身份
欢呼
黎明

局部

器材
养成
爆炸
物品


途径
导弹

原始

可不是
歼灭
废墟
是非
疲倦散文
购买


博物馆
迫害

攻击

气味毫米
飞行
掌声
敢于

行驶
拐弯儿
宣言


编辑


劝告
面对
打扫
一路平安
有意

司令
哗哗
佛教
鲸鱼

宗教
装置

天主教
往来
自来水歌剧
放手

English word -> Chinese pronunciation

Click it if you know the Chinese pronunciation. Mouse over to check.

peel,to skin
basin low-lying geographical feature
nimble
can
otherwise
elsewhere
prentice
State Council
to cast off
robust
cigarette
reciprocation,to come and go
bilge,to expand
to specialize in
sleep
harm,to harm
breast
self-control,autonomous
balance,to balance
church
supply,to supply
go so far as to
serviceman
provoke,to recruit
Pentium,to rush
drown
intelligence
dad
to dare to
reside
motorcycle
unexpectedly
information,information
autumn
cover
power
so that
criminal
advisement
statistics,statistical
forward
to watch
to compile
anniversary
glim
thanks to
rich
solid
fathom,to search
barrier
price
crime,to commit a crime
investigation,to inspect
organ
to budget
to force
battle line
ethnic Chinese
wag
ruination
disc,to build
animosity
unsettled
actually
pale
judgment
hatred
to support
function
to die
abolish
knap
posterity
envelop
building
not enough
unexpectedly
to contain
it is a pity
day and night
blind as with dust,to squint
test
decree
bud
certainly
rule
run
blockade,to seal
hectare
magnificence
forerun
M for lamp
complacency
shameful
double,and
wave
sunny
whole,in order
craze,popular
monopoly,to monopolize

English word -> Chinese word

Click it if you know how to write the Chinese using its hanzi. Mouse over to check.

palace
imbibition,to assimilate
if,if
partisan
Communist Youth League
infected by
legal system and institutions
to close,related
like this
what is actually happening
report,to report
to return
go-off
natural
loudspeaker
chorus,to chorus
provoke,to recruit
or more or less
to station,stationed in
ready made
special
fathom,to search
can
camera
to be near
alone
procession
to regulate
vile
of two houses face each other
thoroughfare
procedure
alliance
to boil water
clean
broomcorn
to go bankrupt,bankrupt
breakthrough,to breakthrough
the outside world
warm
type
earthquake
to buy
medical department
although
rock
skill
simply
cramp
bunch,to bind
near
confusing
double,and
existence,to exist
to lead
governor
to conduct
corner
knead
office worker
translation
New Years
to hope for
compel,to coerce
Chinese-style dress
not only
argufy,to persuade
sickness
alternate
fraction
field work,to practice
to specialize in
broadcast
Serbia,to squeeze in
self-contradiction
gaiety
confound
unexpectedly
pay a visit,to visit
tint
to preside over
fuel
turn
accidentally
weak
actually
commanding officer
elsewhere
monopoly,to monopolize
exudation
wound
capital
wide,to spread
steamboat
to guard
achievement
power
farm
cannon-shot
scarf

Chinese pronunciation -> Chinese word

Click it if you know how to write the Chinese using its hanzi. Mouse over to check.

ai1
dui4le
deng1long
ge2he2
wu3dao3
zhong4
za2wen2
wai4ke1
li4
cha2hua4hui4
dui4deqi3
tui4bu4
ju4ji2
qun2dao3
jia3
bian1zhi4
jun1yun2
guo4du4
hui4bao4
wan4sui4
zi1tai4
wan4gu3chang2qing1
nao3jin1
qing1chun1
kong4
ben3shen1
wan4fen1
guang3
xin1si
yi1xing2
shui3li4
lai2bin1
lai2wang3
wan4wan4
xian3
bao4chou
yan4wu4
fan3ji1
zhuan3da2
tuo3dang
ju1min2
qian2fang1
bian4dong4
shen1du4
jing4
ming4
xian2
zheng3ti3
quan2tou
mian4lin2
pai1zi
bao4kan1
wu3tai2
fan2shi4
yu2min2
xi1
hua4ju4
nan2de2
guo2qi2
feng1
bu4li4
nan2zi3
hou4tui4
dian4qi4
jin4dai4
wai1qu1
chen2si1
xu1
guai4
zheng4jing
qi1
yue4guang1
qin1ru4
tu3
tian1kong1
ri4yong4
ying1ming2
hai3jun1
fen1liang4
jing1ya4
zheng1
zheng4shu1
reng2jiu4
you3yi1xie1
dang1jia1
shu4fu4
re4dai4
lu4di4
fang2shou3
pei4
jiao1ji2
wan4yi1
xie3zuo4
zong3'er2yan2zhi1
ben4
feng1shou1
gao1liang
jin3shen4
nan2guai4
jing1zhi4

Chinese pronunciation -> English

Click it if you know the English word. Mouse over to check.

xian3shi4
shi4ji4
du2te4
guai4bude
qi3yuan2
xiu1jian4
po1
zhan4xian4
xing2tai4
tu1po4
lie4shi4
ming2
shang4shu4
bu4zhou4
di3
jie1
ji4
hun4xiao2
dian4qi4
jing1yu2
bao3
bao4kan1
sou1ji2
ren3shou4
jin4dai4
bang3
cheng2xu4
hou4guo3
shen1du4
ge2wai4
xian3
lu4jun1
wei2jin1
pao4
zui4xing2
cai2zheng4
zhe3
dan3
can2kui4
ti3xian4
huan3he2
ji4mo4
li4run4
pi1
sui1
jia4shi3
pin3zhi4
ji1rou4
deng3dao4
qi2
pai1she4
de2yi4
hua1sheng1
huo4bi4
bu4ke3
gong1ke4
yuan2lin2
zhuang1shi4
yu4yan2
gan1han4
guang1hua
ju4
cheng2qian1shang4wan4
fei1xing2
shou1ji2
zui4'e4
ren4
qian2tou
xing4kui1
yin1tian1
han3jiao4
qu3
yi1zhen4
shi4gu4
tou4ming2
chuang4li4
ju3ban4
tuo2
gui4tai2
zhen4dong4
ru2ci3
yan2hai3
jian4
chang3zhang3
gong1neng2
bing4chuang2
qi4ya1
da4nao3
yao2
ge4zi4
yi1zai4
bian4li4
qing1jie2
ju4ji2
long3zhao4
xia4lie4
wan2qiang2
yong1ji3
zeng1jin4
beng2