Share this page

Rate and suggest improvements:
Feedback (optional):HSK 4 Vocabulary - Traditional


Hanzi (Traditional)PinyinEnglish
哀悼āidàomourn
哀求āiqiúbeseech; implore
艾滋病àizībìngAIDS
愛戴àidàilove and esteem
愛面子ài miànzibe sensitive about one's reputation
愛惜àixīcherish
礙事ài shìbe in the way
安寧ānníngpeaceful; calm
安穩ānwěnsmooth and steady
安祥ānxiángserene; composed
安置ānzhìput; arrange for
按勞分配àn láo fēnpèidistribution according to work
暗淡àndàndim; faint
暗殺ànshāassassinate
暗示ànshìsuggest
暗中ànzhōngin secret
àncase
案件ànjiànlaw case; case
案情ànqíngcase; details of case
昂貴ángguìexpensive
昂揚ángyánghigh-spirited
āoconcave
ǎocoat
芭蕾舞bālěiwǔballet
eight
scar
巴結bājieflatter
hold on to; dig up; push aside;
把柄bǎbǐnghandhold
把關bǎ guānhold the pass
把手bǎshǒuknob
把戲bǎxìacrobatics; jugglery
霸道bàdàooverbearing
霸權bàquánhegemony
霸占bàzhànseize; forcibly occupy
bāibreak off with fingers and thumb
白酒báijiǔdistilled spirit
百倍bǎibèia hundredfold
百分比bǎifēnbǐpercentage
百花齊放bǎi huā qí fànglet a hundred flowers blossom
百家爭鳴bǎi jiā zhēng mínga hundred schools of thought contend
擺動bǎidòngswing; sway
敗壞bàihuàidefile; rot
bàido obeisance
拜年bài niáncongratulate the New Year
bānspeckle
班機bān jīflight
班子bānziorganized group
搬運bānyùncarry; convey
bānturn; pull
頒布bānbùpromulgate; issue
頒發bānfāaward; issue
bǎnprinting plate; edition
bàndisguise oneself as
扮演bànyǎnact; represent
bànmix
bànpartner; accompany
伴侶bànlǚpartner; mate
伴隨bànsuígo with
伴奏bànzòuaccompany
半邊天bànbiāntiānhalf of the sky
半截bànjiéhalf
半徑bànjìngradius
半路bànlùhalfway
半數bànshùhalf
半途而廢bàn tú ér fèigive up halfway; leave sth unfinished
半真半假bàn zhēn bàn jiǎhalf-genuine, half-sham
辦學bàn xuérun a school
綁架bǎngjiàkidnap
棒球bàngqiúbaseball
包辦bāobànbe the whole show
包乾兒bāogān'erbe responsible for a task until it is completed
包裹bāoguǒpackage
包裝bāozhuāngpack; put up; make up
雹子báozihail
保健bǎojiànhealth care
保姆bǎomǔnurse; mammy
保溫bǎowēnheat preservation
保養bǎoyǎngmaintain
保重bǎozhòngtake care of oneself
堡壘bǎolěifort; stronghold
飽和bǎohésaturated
飽滿bǎomǎnfull; plump
寶貝bǎobèiprecious things
寶劍bǎojiàndouble-edged sword
寶庫bǎokùtreasure-house
抱負bàofùambition
抱怨bàoyuàncomplain
報答bàodáreciprocate; pay back; repay
報考bàokǎoenter oneself for an examination
報銷bàoxiāosubmit and expense account
暴動bàodònginsurrection; rebel
暴風驟雨bào fēng zhòu yǔviolent storm tempest
暴力bàolìviolence
bàoexplode; burst
爆破bàopòblow up; blast; dynamite
爆竹bàozhúfirecracker
悲慘bēicǎnmiserable
悲憤bēifèngrief and indignant
悲劇bēijùtragedy
悲傷bēishāngheartbroken; sorrowful
卑鄙bēibǐdespicable
背面bèimiànthe back
背叛bèipànsellout; betray
貝殼bèikéshell; conch
倍數bèishùmultiple
備用bèiyòngreserve; alternate
被告bèigàoaccused
奔馳bēnchírun quickly
奔騰bēnténggallop; surge forward
本能běnnénginstinct
本錢běnqiáncapital
本性běnxìngnature
本著běnzhein line with
笨蛋bèndànidiot
笨重bènzhònglumpish; ponderous
笨拙bènzhuōclumsy
崩潰bēngkuìcollapse breakdown
bēngstretch tight
繃帶bēngdàibandage
bèngjump
逼近bījìnapproach
逼迫bīpòforce; compel
鼻涕bítìnasal mucus; snot
比分bǐfēnscore
比價bǐjiàrate of exchange
比喻bǐyùcomparison; trope
比重bǐzhòngspecific gravity; proportion
筆跡bǐjìa person's handwriting
筆直bǐzhístraight; upright
that
碧綠bìlǜdark green
money
閉幕式bìmùshìclosing ceremony
閉塞/蔽塞bìsèclose up; unenlightened
弊病bìbìngdisadvantage
弊端bìduāndisadvantage; malpractice
必將bìjiānsurely
arm
鞭策biāncèurge on
鞭炮biānpàofirecracker
鞭子biānziwhip
邊防biānfángborder defense
邊境biānjìngborder; frontier
編號biānhàoserial number
編者按biānzhě àneditorial note
貶低biǎndīdepreciate
貶義biǎnyìderogatory sense
貶值biǎn zhídevaluate; depreciate
便道biàndàopavement
變更biàngēngchange; permute
變換biànhuàntransform; change
變遷biànqiānvicissitude
變形biàn xíngmetamorphose
變質biàn zhìdeteriorate
辯證biànzhèngdialectical
辮子biànziqueue; plait
辨別biànbiédistinguish; discern
辨認biànrèndistinguish
辯護biànhùvindicate; plead
辯解biànjiěexculpate; plea
辯證法biànzhèngfǎdialectics
遍地biàndìall over
biāomark
標本biāoběnspecimen; demo
標題biāotítitle; heading
表彰biǎozhāngcommend; cite
biēhold back
別扭bièniuunnatural; awkward
冰淇淋bīngqílínice cream
秉性bǐngxìngtemper
病蟲害bìngchónghàiplants diseases and insect pests
病毒bìngdúvirus
病號bìnghàopatient
並存bìngcúncoexist
並非bìngfēinot so
並列bìnglièappose; juxtapose
並排bìngpáiside by side
播放bōfàngplay
播音bō yīnbroadcast
播種bōzhòng/bōzhǒngseed; sow
撥款bō kuǎngrant-in-aid; appropriation
波動bōdòngpopple
波濤bōtāowave
博覽會bólǎnhuìexhibition
薄膜bómóthin film; membrane
搏鬥bódòustruggle; fight
駁斥bóchìrefute
捕撈bǔlāofish for; catch
捕捉bǔzhuōcatch
補償bǔchángexpiate; compensate
補救bǔjiùrepair; remedy
補貼bǔtiēallowance
補助bǔzhùallowance
predict
不辭而別bù cí ér biéleave without saying goodbye
不當bùdàngimproper
不定bùdìnginconstantly
不愧bùkuìcreditably
不正之風bù zhèng zhī fēngunhealthy tendency
不亢不卑bú kàng bù bēineither supercilious nor obsequious
不得bùdéshould not
不得已bùdéyǐhave no alternative but to
不等bùděngdifferent; various
不法bùfǎillegal
不妨bùfángmight as well
不公bùgōngunfair; unjust
不解bùjiěnot understand
不堪bùkāncan't bear
不良bùliángbad
不容bùróngnot allow
不時bùshínow and then
不惜bùxīnot spare; not hesitate
不相上下bù xiāng shàng xiàabout the same; equally matched
不朽bùxiǔimmortalize
不宜bùyínot suitable; inadvisable
不言而喻bù yán ér yùtell its own tale
不知不覺bù zhī bù juéunconsciously; unknowingly
不至於bùzhìyúnot to such an extent as to
布局bùjúdistribution; layout
步兵bùbīnginfantry
步伐bùfámarch; pace; step
步行bùxíngwalk
步子bùzipace; step
port; pier
部件bùjiànparts
部位bùwèipart; section
猜測cāicèguess; surmise
cáicut into parts
裁決cáijuéjudge; umpirage
裁軍cái jūndisarmament
才幹cáigàntalent; ability
才智cáizhìability and wisdom
cáiwealth; money
財經cáijīngfinance and economics
財會cáikuàifinance
財力cáilìfinance
財務cáiwùfinancial affairs
採訪cǎifǎnggather news
採集cǎijígather; collect
採納cǎinàaccept
菜單càidānmenu
cānmeal; eat
參軍cān jūnjoin up the army
參議院cānyìyuànsenate
參與cānyùparticipate in; attach oneself to
參閱cānyuèrefer to; consult
參照cānzhàorefer to
cánincomplete
殘暴cánbàoatrocious; barbarous
殘疾cánjideformity
殘忍cánrěnbrutal
殘餘cányúremainder
倉促cāngcùhurried
cāohold; exercise
操勞cāoláowork hard
操練cāoliàndrill; practice
cáoslot; groove
草率cǎoshuàicursory; jerry
策劃cèhuàplan; hatch; plot
策略cèlüètactic; policy
側面cèmiànside; flank
測定cèdìngdetermine; measure
測算cèsuànsurvey; measure
層出不窮céng chū bù qióngemerge in endlessly
層次céngcìgradation; arrangement
cèngrub; be smeared with
插嘴chāzuǐinterrupt
chāfork
差錯chācuòerror; mistake
差距chājùdisparity; distance
差異chāyìdifference
查處cháchǔinvestigate and deal with
查獲cháhuòhunt down and seize; ferret out
查明chámíngfind out
查閱cháyuèrefer; consult
剎那chànàin a instant
詫異chàyìastonished
chàturn off; fork
柴油cháiyóudiesel oil
chānmix into
chānmix; mingle
cháncicada
chángreedy
讒言chányánslander; backbite
chántwine
chǎnproduce
產地chǎndìproducing area
產區chǎnqūproducing area
產業chǎnyèindustry
闡明chǎnmíngclarify
闡述chǎnshùexpatiate; expound
chàntremble
昌盛chāngshèngprosperous
猖狂chāngkuángfurious; savage
嘗試chángshìattempt; try
常規chāngguīroutine
常見chángjiànordinary
常年chángniánperennial
常務chángwùday-to-day; standing
常用chángyòngin common use
長處chángchùstrongpoint
長短chángduǎnlength
長壽chángshòulong live
長征chángzhēnglong march
chángrepay
償還chánghuánrepay; compensate
廠房chǎngfángworkshop
廠家chǎngjiāfactory
廠商chǎngshāngmanufacturer
場所chǎngsuǒlocale; place
敞開chǎngkāiopen wide
暢談chàngtántalk freely
暢通chàngtōngunimpeded; unblocked
暢銷chàngxiāosell well
倡議chàngyìpropose; sponsor
超產chāo chǎnover fulfill a production target
超出chāochūoverstep; go beyond
超級chāojísuper
超越chāoyuèexceed; surpass
朝代cháodàidynasty
嘲笑cháoxiàojeer at; deride
潮流cháoliútide; tidal current
吵鬧chǎonàowrangle; kick up a row
吵嘴chǎo zuǐquarrel
車床chēchuánglathe
撤退chètuìhaul off
撤銷chèxiāorepeal; retract
沉澱chéndiànsubside
沉靜chénjìngsilent
沉悶chénmènoppressive; withdrawn
沉痛chéntòngdeeply grieved
沉著chénzhuócomposed; cool headed
陳舊chénjiùold
陳述chénshùpresent; state; mention
稱心chèn xīnbe gratified
稱號chēnghàotitle
城鎮chéngzhèntown
成交chéngjiāoclinch a deal
成品chéngpǐnfinished product
成人chéngrénadult
成套chéng tàocomplete set
成效chéngxiàoeffect
成心chéngxīnon purpose
chéngsubmit; assume
呈現chéngxiànshow; take on; present
乘機chéngjīseize the opportunity
乘務員chéngwùyuántrainman; stewardess
chéngpunish
懲辦chéngbànpunish
懲罰chéngfápunish
澄清chéngqīngclear; clarify
誠心誠意chéng xīn chéng yìsincere desire
誠意chéngyìsincerity
誠摯chéngzhìsincere; cordial; earnest
承辦chéngbànundertake
承受chéngshòuendure; receive
chèngbalance
持續chíxùpersist; last out
池塘chítángpool; pond
遲緩chíhuǎntardy; sluggish
遲疑chíyíhesitate
齒輪chǐlúngear
赤字chìzìdeficit; red ink
充當chōngdāngact as; serve as
充沛chōngpèiabundant; plentiful
衝鋒chōngfēngassault
沖破chōngpòbreak through
chónglayer
重申chóngshēnreaffirm; restate
崇拜chóngbàiadore; worship
崇敬chóngjìngrespect; revere
抽空chōu kòngmake time
抽屜chōutidrawer
躊躇chóuchúhesitate; boggle
稠密chóumìthick; dense
籌備chóubèiarrange; prepare
籌建chóujiànprepare to construct
綢子chóuzisilk
醜惡chǒu'èugly; filthy
出差chū chāibe on a business trip
出產chūchǎnproduce
出動chūdòngcall out; turn out
出發點chūfādiǎnstarting point
出訪chūfǎngvisit to (foreign countries)
出境chū jìngleave the country
出面chū miànlend one's name; use the name of
出名chū míngcome to the top
出品chūpǐnmanufacture
出入chūrùdiscrepancy
出色chūsèexcellent; outstanding
出神chū shénbe lost in thought
出世chūshìborn
出售chūshòusale; vend
廚師chúshīchef
chúhoe; uproot
除此之外chú cǐ zhī wàiin addition
除外chúwàiexcept
除夕chúxīthe New Year's Eve
儲備chǔbèistore
儲藏chǔcángstore up
儲存chǔcúndeposited store
儲蓄chǔxùsave up; bank
處罰chǔfápunish for
處方chǔfāngprescription
處境chǔjìngplight; situation
處決chǔjuéexecute
處置chǔzhìtreat; dispose
chùtouch
觸犯chùfànoffend; violate
川流不息chuān liú bù xīflowing up in an endless stream
傳單chuándānfly sheet; leaflet
傳遞chuándìpass; transfer
傳授chuánshòuinitiate; teach
傳送chuánsòngtransmit; remit; carry
傳真chuánzhēnfax
船舶chuánbówatercraft; ships
船隻chuánzhīships
chuāngsore; boil
床鋪chuángpùbed
床位chuángwèibed
創辦chuàngbànset up; establish
創建chuàngjiànestablish; set up
創業chuàngyècarve out
炊事員chuīshìyuánthe kitchen stuff
吹牛chuī niúbrag; boast
吹捧chuīpěngflatter; puff
chuíbeat; pound
chuíhammer
春耕chūngēngspring sloughing
純粹chúncuìpure
chǔnfoolish
磁鐵cítiěmagnet
female
resign diction; take leave
辭職cí zhíresign
慈愛cí'àifatherly; kind
慈祥cíxiángkind
詞句cíjùwords and sentences
此後cǐhòufrom then; henceforth
此時cǐshínow; this moment
次品cìpǐndefective goods
次數cìshùtimes
次序cìxùorder; sequence
thorn; sting
cōngscallion
匆匆cōngcōngin a hurry
從容不迫cóngróng bù pòtake one's time; calm and unhurried
從…看來cóng … kànláifrom
從頭cóngtóufrom the beginning
從未cóngwèinever
從小cóngxiǎofrom childhood
從中cóngzhōngfrom among
湊合còuhescare up
湊巧còuqiǎoluckily; fortunately
粗暴cūbàowild; ruthless
粗糧cūliángcoarse food grain
粗魯cūlǔrude
粗細cūxìdegree of thickness
urge; promote
摧殘cuīcándevastate; wreck
翠綠cuìlǜemerald green
cuìcrisp
脆弱cuìruòflimsy; frail
存放cúnfàngkeep
存款cún kuǎnsaving deposit
磋商cuōshāngnegotiate
搭配dāpèiarrange; match
答辯dábiànreply; answer
打發dǎfadispatch; send
打獵dǎ lièhunt
大包大攬dàbāo dàlǎnundertake the whole thing; take on every thing
大臣dàchénminister
大多dàduōmostly
大公無私dà gōng wú sīselfless; unselfish
大鍋飯dàguō fànmeal in a big public pot
大局dàjúoverall situation
大理石dàlǐshímarble
大拇指dàmǔzhǐthumb
大炮dàpàobig gun; cannon
大氣壓dàqìyāatmospheric pressure
大肆dàsìwithout restraint; wantonly
大體dàtǐin general
大同小異dà tóng xiǎo yìlargely identical but with minor difference
大無畏dàwúwèifearless; dauntless
大廈dàshàmansion; edifice
大雁dàyànwild goose
大有可為dà yǒu kě wéibe well worth doing; have bright prospects
大於dàyúmore … than
歹徒dǎitúgangster; mobster
帶勁dàijìnenergetic
代號dàihàocode name
代數dàishùalgebra
dàilend; loan
貸款dài kuǎnextend credit to; provide a loan
待業dài yèwaiting for employment
怠工dài gōnggo slow
怠慢dàimàncold-shoulder
擔保dānbǎoassure; hypothecate
擔憂dānyōuworry about; be anxious for
dānpill
單元dānyuáncell
膽量dǎnliàngcourage; spunk
膽怯dǎnqiècoward
膽子dǎnzicourage
dànnitrogen
dàndàn
擔子dànziburden
淡季dànjìlow season
淡水dànshuǐfresh water
誕辰dànchénbirthday
dànbomb; pellet
彈藥dànyàoammunition
當場dāngchǎngon the spot
當局dāngjúthe authorities
當事人dāngshìrénclient
當心dāngxīnwatch out
當選dāngxuǎnbe elected; come in
黨性dǎngxìngparty spirit
黨章dǎngzhāngparty constitution
黨中央dǎngzhōngyāngthe Party Central Committee
當天dàngtiān/dāngtiānin that day
檔次dàngcìgrade
dàngsway; swing
刀刃dāorènthe edge of knife
叨嘮dāolaochatter
dǎopug; smash
搗蛋dǎo dànmake trouble
搗亂dǎo luànmake trouble
倒閉dǎobìclose down
倒爺dǎoyéprofiteer; speculator
導航dǎohángnavigate
導體dǎotǐconductor
導游dǎoyóutourist guide
到來dàoláicome
到期dào qīmature; expire
倒退dàotuìfall back
稻子dàozipaddy; rice
悼念dàoniànmourn for
dàosteal; rob
盜竊dàoqièsteal; pilfer
得不償失dé bù cháng shībe not worth the candle; get more kicks than halfpence
得力délìright-hand
得以déyǐso that … can
得罪dézuìoffend
燈泡dēngpàobulb
登陸dēng lùdisembark; land
等級děngjígrade; rank
低級dījílow-grade
低劣dīlièlow-grade; inferior; mean
低溫dīwēnlow temperature
低下dīxiàlow
enemy; appose
敵對díduìantagonize
敵視díshìbe hostile to; antagonize
笛子díziflute
的確良díquèliáng(dílún)Dacron
抵達dǐdáarrive
抵制dǐzhìresist; reject; repel
地鐵dìtiěsubway
帝國dìguóempire
帝國主義dìguó zhǔyìimperialism
遞交dìjiāohand over; submit
遞增dìzēngincrease by degrees
締結dìjiéconclude
diānweigh in hand
顛倒diāndǎoreversal; upend; bottom up
顛覆diānfùoverthrow; topple over
顛簸diānbǒbump; welter
點火diǎn huǒignition; inflame
點明diǎnmíngpoint out
點燃diǎnránenkindle; light up
點綴diǎnzhuìintersperse
點子diǎnziidea
電動機diàndòngjīelectromotor
電路diànlùcircuit
電鈕diànniǔbutton
電氣diànqìelectric
電源diànyuánpower supply
店員diànyuánshop assistant
澱粉diànfěnstarch
殿diànpalace
diāosly; tricky
diāohold in mouth
雕塑diāosùsculpture; statue
調度diàodùdispatch; attempter
調換diàohuànexchange; transpose
碟子diéziplate
叮囑dīngzhǔurge again and again; exhort; warn
頂點dǐngdiǎnpeak; apex
頂端dǐngduāntop; peak; apex
定點dìng diǎnregular
定額dìng'ération
定價dìngjiàprice
定居dìngjūsettle down
定理dìnglǐtheorem
定量dìngliàngfixed quantity; ration
定律dìnglǜlaw
定向dìngxiàngdirectional
定性dìng xìngdetermine the nature
定義dìngyìdefinition
訂購/定購dìnggòuplace an order for sth
訂貨/定貨dìng huò(a newspaper or magazine) order goods
訂閱/定閱dìngyuèsubscribe to
dìngnail
丟人diū rénlose face
丟失diūshīlose
東奔西走dōng bēn xī zǒurun around here and there; rush around
東道主dōngdàozhǔhost
冬瓜dōngguāwhite gourd
董事dǒngshìdirector
動蕩dòngdàngturbulence
動工dòng gōngstart building
動亂dòngluànturmoil; disturbance
動脈dòngmàiartery
動態dòngtàidevelopment trends
動用dòngyòngput to use
凍結dòngjiéfreeze; congeal
dòngmeasure word for building
dōutake upon oneself; wrap up
兜兒dōu'erpocket
鬥志dòuzhìfighting will
都市dūshìcity; metropolis
督促dūcùsupervise and urge
毒害dúhàisb's mind poison
毒品dúpǐndrug
毒性dúxìngtoxicity
alone
獨裁dúcáiautocracy
獨立自主dúlì zìzhǔpaddle one's own canoe
堵塞dǔsèjam; wall up
bet; wager
賭博dǔbógamble
杜絕dùjuéput an end to
plating
渡船dùchuánferry
渡口dùkǒuferry
短處duǎnchùshortcoming
短促duǎncùvery brief
短暫duǎnzànephemeral; brief
緞子duànzisatin
斷定duàndìngbe sure; figure out
斷斷續續duànduàn xùxùoff and on; intermittently
斷絕duànjuébreak off; sever
兌現duìxiàncash
對岸duì'ànthe other side of the river
對策duìcècountermeasure
對稱duìchènsymmetrical
對抗duìkàngrival; antagonize
對聯duìliánantithetical couplet
對手duìshǒurival; adversary
對頭duìtóuright
對應duìyìngcorrespond
對照duìzhàocompare; collate
奪得duódéseize; get
躲避duǒbìevade
躲藏duǒcángtake cover; hide out; dodge
duòstamp (one's foot)
duòhelm
墮落duòluòdegenerate; corrupt
蛾子ézimoth
éforehead
éerror; extort
額外éwàiextra; additional
惡毒èdúevil-minded
惡性èxìngvicious; malignant
ēnfavor; kindness
恩愛ēn'àiconjugal love
恩情ēnqíngloving-kindness
恩人ēnrénbenefactor
而後érhòumoreover
而已éryǐnothing more
二氧化碳èryǎnghuàtàncarbon dioxide
èrtwo
發病fā bìng(of a disease) come on
發布fābùissue; put out
發財fā cáimake a fortune; make a pile
發愁fā chóuworry; be anxious
發奮圖強fāfèn tú qiángwork with a will to make the country strong
發火fā huǒget angry
發脾氣fā píqiget angry; lose one's temper
發票fāpiàoinvoice; receipt
發起fāqǐinitiate; originate
發熱fā rèhave a fever; give out heat
發誓fā shìswear; pledge
發炎fā yáninflammation
發揚光大fāyáng guāngdàcarry forward
cut down; strike
罰款fá kuǎnforfeit; amerce; fine
law
法定fǎdìnglegal
法官fǎguānjudge
法規fǎguīlaws and regulations
法人fǎrénjuridical person
法庭fǎtínglaw court
法西斯fǎxīsīfascist
法則fǎzéprinciple, theorem
fānsail
帆船fānchuánsail boat
番茄fānqiétomato
fánnumerous
繁多fánduōvarious
繁華fánhuáprosperous
繁忙fánmángbusy
繁體字fántǐzìthe original complex of Chinese character
繁重fánzhòngheavy; onerous
煩悶fánmènbe vexed; be irritated
煩惱fánnǎobother; trouble
煩躁fánzàoirritable
反駁fǎnbóretort; contradict; refute
反常fǎnchángabnormal
反倒fǎndàoon the contrary; instead
反感fǎngǎnbe disgusted with
反革命fǎngémìngcounter revolutionaries
反攻fǎngōngcounterattack
反饋fǎnkuìreflect
反面fǎnmiànback; opposite
反射fǎnshèecho; reflect
反思fǎnsīthink again introspect
反之fǎnzhīon the contrary; whereas
返回fǎnhuíreturn
販賣fànmàivend; sell
範疇fànchóucategory
犯法fàn fǎviolate the law
犯渾fàn húnact shamelessly
飯碗fànwǎnposition; job; rice bowl
fànfloat; flood
方程fāngchéngequation
房東fángdōnglandlord
房租fángzūrent (for house)
防護fánghùprotect; shelter
防線fángxiànline of defense
防汛fáng xùnflood control
防疫fáng yìepidemic prevention
放射fàngshèradiate
非…才fēi … cáihave got to
非法fēifǎillegal
飛船fēichuánspaceship
飛舞fēiwǔflutter
飛翔fēixiángfly
肥沃féiwòfertile
匪徒fěitúmobster
誹謗fěibàngslander; defame
廢品fèipǐnwaster
廢氣fèiqìexhaust gas
廢物fèiwùrubbish; waste
分辯fēnbiàndistinguish; differentiate
分辨fēnbiàndefend oneself against a charge
分寸fēncùnproper limits for speech or action
分隊fēnduìplatoon; unit; element
分紅fēn hóngshare out bonus
分化fēnhuàpolarize
分類fēn lèiassort; classify; sort
分母fēnmǔdenominator
分批fēn pīin batches
分期fēn qīby stages
分歧fēnqídiverge
分清fēn qīngdistinguish
芬芳fēnfāngfragrant
墳墓fénmùtomb
粉末fěnmòdust; powder
分外fènwàiespecially; very
奮勇fènyǒngbravely
奮戰fènzhànfight bravely
憤恨fènhènindignant
豐滿fēngmǎnplump
封閉fēngbìocclude; close down
fēngbee; wasp
蜂蜜fēngmìhoney
風暴fēngbàostorm
風度fēngdùgrace; style
風光fēngguāngscene; sight
風浪fēnglàngstormy waves
風趣fēngqùhumor
風沙fēngshāsand blown by wind
風尚fēngshàngorder of the day; fashion
風味fēngwèiflavor
風險fēngxiǎnrisk; venture
風箏fēngzhengkite
瘋子fēngzimadman
鋒利fēnglìincisive; sharp
fèngchink; crevice
奉獻fèngxiàndedicate
奉行fèngxíngpursue
鳳凰fènghuángphoenix
fǒudeny
否決fǒujuéveto; reject; overrule
否認fǒurèndeny
夫婦fūfùhusband and wife; couple
敷衍fūyǎnplay at
bend over
輻射fúshèradiate
幅度fúdùrange; extent
符號fúhàosymbol
俘虜fúlǔcaptive
服氣fúqìbe convinced
服裝fúzhuāngcostume; dress
浮雕fúdiāorelief
浮動fúdòngfluctuate; drift
good fortune
福利fúlìwelfare
福氣fúqigood luck; felicity
撫養fǔyǎngfoster; bring-up
撫育fǔyùfoster
輔助fǔzhùassist
斧子fǔziax
腐敗fǔbàicorrupt
腐化fǔhuàdegenerate; dissolute
腐爛fǔlànrot; perish
go to; attend
副業fùyèsideline; sideline
副作用fùzuòyòngside effect
覆蓋fùgàioverlay; cover with
賦予fùyǔendow; endue
again; resume
復辟fùbìrestoration of a dethroned monarch
複合fùhécomposite; compound
復活fùhuórelive; revival
復興fùxīngrevive; renew
付出fùchūhand over; pay
付款fù kuǎnpay
paunch
負傷fù shāngbe wounded
富強fùqiángrich and strong
富餘fùyuhave more than needed
附帶fùdàiattach
附和fùhèchime in with; come to heel
附加fùjiāappend
附屬fùshǔattach appertain
改建gǎijiànrebuild
改邪歸正gǎi xié guī zhènggive up evil and return to good
改組gǎizǔreorganize; reshuffle
概況gàikuànggeneral situation
gàicalcium
干預gānyùintervenes
甘心gānxīnbe reconciled to
甘蔗gānzhesugar can
竿gānpole; rod
肝炎gānyánhepatitis
gǎnstalk
感(安全感)gǎn(ānquángǎn)feeling; sense
感化gǎnhuàhelp sb, to change (by education)
感染gǎnrǎninfect
感慨gǎnkǎisigh with emotion
幹線gànxiànmain stem; trunk line
鋼材gāngcáisteel products
鋼琴gāngqínpiano
gāngoutline
綱要gāngyàocompendium
杠桿gànggǎnlever; pry; bar
高產gāochǎnhigh yield
高超gāochāooutstanding; superb; excellent
高檔gāodàngtop grade
高低gāodīheight
高貴gāoguìhonorable; noble
高考gāokǎothe exam for entering universities
高空gāokōngupper air
高明gāomíngwise
高燒gāoshāohyper pyrexia
高溫gāowēnhigh temperature
高血壓gāoxuèyāhypertension
高漲gāozhǎngrun up; upswing
搞鬼gǎo guǐplay tricks
搞活gǎo huómake vigorous
稿件gǎojiànmanuscript
稿紙gǎozhǐpaper for making manuscript
稿子gǎozidraft; sketch
告誡gàojièwarn; caution
告狀gào zhuàngbring a lawsuit against
歌手gēshǒusinger
歌星gēxīngsinger star
歌詠géyǒngsinging
疙瘩gēdalump; pimple
square form
格格不入gé gé bù rùincompatible with; out of tune with
格局géjúsituation
格式géshìformat
隔絕géjuéisolate
隔離gélíinsulate; separate
各奔前程gè bèn qián chéngeach goes his own way
各別gèbiéindividual; idiographic
各行各業gè háng gè yèall trades and professions
各界gèjièall circles
根據地gēnjùdìbase; citadel
根深蒂固gēn shēn dì gùbeing deeply rooted; in grain
跟隨gēnsuífollow
跟頭gēntoufall
跟蹤gēnzōngrun after; tail
gēngplough up
耕種gēngzhòngcultivate; culture
更改gēnggǎichange; alter
更換gēnghuànreplace
更新gēngxīnrenovate; renew
更正gēngzhèngcorrect
gěngstalk; stem
gōngwork; labor
工具書gōngjùshūreference book
工人階級gōngrén jiējíworking class
工事gōngshìwork
攻讀gōngdúassiduously study
攻關gōngguāntackle key problem
gōngmerit; skill
功績gōngjìachievement
功效gōngxiàoefficacy
恭敬gōngjìngdutiful; respectful
供不應求gōng bù yìng qiúsupply falls short of demand
供銷gōngxiāosupply and marketing
公報gōngbàogazette
公尺gōngchǐmeter
公道gōngdaofair; just
公分gōngfēncentimeter
公告gōnggàobulletin
公關gōngguānpublic relations
公平gōngpíngfair
公然gōngránto the teeth; under one's nose
公認gōngrènestablished
公社gōngshècommune
公務gōngwùduty
公有gōngyǒupublic-owned
公有制gōngyǒuzhìpublic ownership
公約gōngyuēpact
公債gōngzhàigovernment bond
公證gōngzhèngnotarization
gǒngmercury (Hg)
gǒngarch
共產主義gòngchǎn zhǔyìcommunism
共計gòngjìcount up to; sum to
共鳴gòngmíngresonance
共性gòngxìnggenerality
gōucollude; induce
溝通gōutōngcommunicate
構思gòusīconceive; design
構想gòuxiǎngconceive
購買力gōumǎilìpurchasing power
孤單gūdānlonely
孤獨gūdúlonely
姑且gūqiěfor the moment
drum
鼓吹gǔchuīadvocate; preach up
古怪gǔguàicranky; wacky
古人gǔrénthe ancients
古文gǔwénancient prose
bone
骨肉gǔròukindred and kin
股東gǔdōngstockholder
股份gǔfènstock
股票gǔpiàoshares; stock
雇傭gùyōngemploy
雇員gùyuánemployee
reason; former; so
故障gùzhàngmalfunction; fault; hitch
顧不得gù bu dehave no time to attend to the matter
顧慮gùlǜmisgive; misgiving
顧全大局gùquán dàjútake the whole account into consideration
固有gùyǒuinhere
固執gùzhístubborn
瓜分guāfēncarve up; partition
掛鉤guà gōuhook up
掛念guàniànbe concerned about
棺材guāncaicoffin
關閉guānbìclose; shut
關節炎guānjiéyánarthritis
關切guānqièbe deeply concerned
官方guānfāngby the government official
官僚guānliáobureaucracy
官員guānyuánofficial
guānlook at; watch; see
觀光guānguāngsightsee
觀賞guānshǎngappreciate; watch
管轄guǎnxiádominate; rule
慣例guànlìtradition; routine
慣用語guànyòngyǔphrase
灌木guànmùshrub
光棍兒guānggùn'erunmarried man; bachelor
光亮guāngliàngbright; brightness
光芒guāngmángrays of light
規範guīfàncriterion; rule
規格guīgéstandard; format
規章guīzhāngregulations
guīsilicon
guītortoise
歸根到底guī gēn dào dǐat all time and place
歸還guīhuánreturn
歸結guījiésum up; end
歸納guīnàconclude
閨女guīnüdamsel; daughter
鬼子guǐzidevil; enemy
桂冠guìguānlaurel
貴重guìzhòngprecious; valued
貴族guìzúnoble
滾動gǔndòngroll; welter
國產guóchǎnmade in one's own country
國法guófǎnational law
國會guóhuìparliament
國際法guójìfǎinternational law
國際主義guójì zhǔyìinternationalism
國庫券guókùquàntreasury bill
國力guólìnational power
國民guómíncitizen
國情guóqíngthe situation of a country
國土guótǔterritory
國有guó yǒustate-owned
果斷guǒduàndecisive; manful
過度guòdùexcessive
過後guòhòuafterwards
過濾guòlǜfiltrate
過失guòshīblame; defect
過問guòwènconcern with
過於guòyútoo; excessively
海岸hǎi'àncoast
海濱hǎibīnseashore
海港hǎigǎngseaport
海外hǎiwàiabroad; overseas
害羞hài xiūshy
含義hányìsignification; meanings
含有hányǒucontain
háncold
寒暄hánxuānexchange of conventional greetings
函授hánshòuteach by correspondence
罕見hǎnjiànpeculiar; rare
捍衛hànwèidefend; guard
旱災hànzāidrought
漢奸hànjiāntraitor
漢學hànxuéSinology
航班hángbānscheduled flight
航道hángdàosea-route
航海hánghǎinavigation
航天hángtiānspace flight
航線hángxiànsea route; skyway
航運hángyùnshipping
豪華háohuáluxurious
好多hǎoduōa good deal
好感hǎogǎnfavor
好壞hǎohuàistand or fall
好說hǎo shuōno problem
好樣的hǎoyàngdegreat
好在hǎozàifortunately
好轉hǎozhuǎnmend; straighten up
耗費hàofèiuse; waste
號稱hàochēngbe known as
浩浩蕩蕩hàohào dàngdànggo forward with great strength and vigor
好客hàokèhospitable
荷花héhuāwater lily
核桃hétaowalnut
核武器héwǔqìnuclear weapon
核心héxīncore; kernel
和藹hé'ǎikind; good-tempered
和解héjiěsettle compromise
和睦hémùconcord; harmony
和平共處hépíng gòng chǔpeaceful coexistence
和氣héqikindly
和尚héshangmonk
和諧héxiéconcordant; harmonious
和約héyuēpeace treaty
which
何等héděnghow; what kind
合併hébìngunite; incorporate
合乎héhūaccord with
合伙héhuǒcooperate; join hands with
合情合理hé qíng hé lǐfair and reasonable
合營héyíngjointly owned
合資hézīset up a joint venture
禾苗hémiáoseedlings of cereal crops
河道hédàowatercourse; river course
賀詞hècígreetings; congratulations
黑白hēibáiblack and white; right and wrong
狠毒hěndúvenomous
狠心hěn xīncruel hearted
恆星héngxīngstar
橫行héngxíngrun amuck
hèngharsh and unreasonable; perverse
轟動hōngdòngmake a sensation; make a stir
轟轟烈烈hōnghōng lièlièdynamic; vigorous
轟炸hōngzhàbomb
hōngdry or warm by the fire
hóngrainbow
宏大hóngdàmagnificent
紅領巾hónglǐngjīnred scarf
hǒngfool; cheat; coax
hòngfool
厚度hòudùthickness
候補hòubǔbe an alternate
候選人hòuxuǎnréncandidate
後期hòuqīlater period
後勤hòuqínrear service; logistics
後臺hòutáibackstage
呼聲hūshēngcry; voice
呼嘯hūxiàohowl
呼吁hūyùcall on; appeal
忽略hūlüèignore; overlook
葫蘆húlugourd; cucurbit
carelessly
胡來húláimake trouble; mess things up
burnt
狐狸húlifox
互利hùlìmutually benefit
戶口hùkǒuregistered permanent residence
花費huāfèicost; expend
花色huāsèvariety of designs; colors
花紋huāwéndecorative pattern
花樣huāyàngdesign
華麗huálìmagnificent
畫面huàmiànpicture
劃分huàfēndivide up
化肥huàféichemical fertilizer
化纖huàxiānchemical fiber
化妝huà zhuāngprink; make up
話題huàtítopic
槐樹huáishùpagoda tree
懷孕huái yùnbecome pregnant
歡笑huānxiàolaugh
環節huánjiélink
還原huán yuánrestore
huǎnslow
換取huànqǔget in return
患者huànzhěpatient
荒地huāngdìwasteland; wilderness
荒涼huāngliángdesolate
荒謬huāngmiùridiculous; nonsensical
荒唐huāngtángludicrous
慌亂huāngluànflurried
慌張huāngzhāngflurried
黃金huángjīngold
皇后huánghòuempress
蝗蟲huángchónglocust
huàngdazzle; shake
揮霍huīhuòsplurge; devour
回避huíbìobviate; slide over
回顧huígùreview; look back
回擊huíjīstrike back
回收huíshōureclaim; callback
毀壞huǐhuàidestroy; demolish
毀滅huǐmièdestroy; ruin
huǐregret
悔改huǐgǎirepent
悔恨huǐhènregret; lament
賄賂huìlùbribe
會同huìtóngjointly with other organizations concerned
會晤huìwùcontact
會員huìyuánmember; insider
彙集huìjíconverge; collect
匯率huìlǜexchange rate
huìdraw; paint
繪畫huìhuàpaint; painting
混紡hùnfǎngblending
混合物hùnhéwùadmixture
混濁hùnzhuóturbid
huōsacrifice; break
活力huólìenergy; vigor
活計huǒjilad; counterjumper
火山huǒshānvolcano
火災huǒzāifire
獲取huòqǔcatch; get
或是huòshior
或許huòxǔmaybe; probably
huòdisaster
禍害huòhaiscourge; wreck
attack
基督教jīdūjiàoChristianity
基金jījīnfund
機車jīchēengine; motorcycle
機靈jīlingwise; clever
機密jīmìsecret
機槍jīqiāngscatter-gun
機體jītǐorganism
機遇jīyùopportunity
機智jīzhìtactful; resourceful
amass; accumulate
積壓jīyāoverstock
stimulate; surge
激發jīfāinspire
激光jīguānglaser
激勵jīlìinspirit
激情jīqíngenthusiasm
譏笑jīxiàofleer
吉祥jíxiánglucky; auspicious
吉普車jípǔchējeep
極度jídùextremely
極力jílìdo one's utmost
極限jíxiànlimit; utmost
籍貫jíguànnative place
集會jíhuìassemble; meet
集市jíshìbazaar; market
集郵jí yóucollecting stamps philately
集資jí zīraise funds
及早jízǎoas soon as possible
急劇jíjùquick; sharp
急切jíqièimpatient eager; imperative
急需jíxūto need urgently
急於jíyúbe anxious to
即便jíbiàneven if
嫉妒jídùenvy; be jealous
脊梁jíliangbackbone
幾何jǐhégeometry
跡象jìxiàngevidence
季度jìdùthree months
寄托jìtuōplace on; consign or commit
寂靜jìjìngsilence
計較jìjiàocare
記號jìhàomark
記性jìxingmemory
記憶力jìyìlìmemory; retentivity
fear; shun
continue; follow
紀要jìyàosummary
嘉獎jiājiǎngreward; commend
夾雜jiāzábe mixed up with
家常jiāchángfamily-style
家畜jiāchùdomestic animals
家務jiāwùhousework
家喻戶曉jiā yù hù xiǎowidely known
家長jiāzhǎngthe parent of guardian of a child
加班jiā bānovertime work
加急jiājíaggravate
加劇jiājùprick up
加熱jiā rèheat up
加深jiāshēndeepen
加重jiāzhòngaggravate
jiáchap; cheek
甲板jiǎbǎndeck
假定jiǎdìngassume; presume
假冒jiǎmàocounterfeit
假設jiǎshèin case of
假裝jiǎzhuāngpretend
jiàdrive
監察jiānchásupervise
堅韌jiānrèngritty; hard-bitten
堅實jiānshísolid
堅信jiānxìnbe firmly convinced
堅貞不屈jiānzhēn bù qūremain faithful and unyielding; stand firm and unbending
尖端jiānduāntop end
兼任jiānrènhold a concurrent post
肩膀jiānbǎngshoulder
艱險jiānxiǎndifficult and dangerous
jiānevil; wicked
jiǎncocoon
檢測jiǎncèexamine; inspect
檢查jiǎncháinspect; check
檢舉jiǎnjǔinform against
檢修jiǎnxiūexamine and repair
簡稱jiǎnchēngshortened form
簡短jiǎnduǎnshort; curt
簡化jiǎnhuàpredigest
簡陋jiǎnlòusimple and crude
簡明jiǎnmíngcompendious
簡體字jiǎntǐzìsimplified character
簡要jiǎnyàoin brief
簡易jiǎnyìsimple
剪彩jiǎn cǎicut the ribbon at an opening ceremony
剪刀jiǎndāoscissors
減產jiǎn chǎnreduction of output
減低jiǎndīreduce; cut back on
減弱jiǎnruòweaken; take off
間隔jiàngéinterval
間接jiànjiēindirect
鑒別jiànbiédifferentiate
鑒於jiànyúin view of
踐踏jiàntàoverride
見識jiànshiexperience; sense
見效jiànxiàotake effect
鍵盤jiànpánkeyboard
健美jiànměistrong and handsome
健壯jiànzhuàngvigorous; strong
建交jiàn jiāoestablish diplomatic relationship
jiāngginger
將近jiāngjìnnear upon
jiǎngoar
獎品jiǎngpǐnaward; prize
獎狀jiǎngzhuàngdiploma
講解jiǎngjiěexplain
講理jiǎng lǐargue
講述jiǎngshùtell; narrate
講演jiǎngyǎnprelect; speak
降價jiàng jiàdepreciate
降臨jiànglínbecome of; befall; arrive
降落jiàngluòland; put-down
焦點jiāodiǎnfocus
焦炭jiāotàncoke
jiāoglue; pastern
膠片jiāopiànfilm
交叉jiāochāintercross
交錯jiāocuòstagger; intervene
交點jiāodiǎnpoint of intersection
交付jiāofùhand over; deliver
交涉jiāoshènegotiate; palaver
交手jiāo shǒufight hand to hand
交替jiāotìalternate; by turn
交往jiāowǎngaffiliate with
澆灌jiāoguànirrigate
jiāofinicky; frail
嬌氣jiāoqìeffeminate
jiáochaw
攪拌jiǎobànmix up
jiǎowring
jiǎoscar; capture; hand in
繳納jiǎonàcapture; hand over
教會jiàohuìchurch; ecclesiastic
教唆jiàosuōinstigate
教條jiàotiáodogma; creed; doctrine
教養jiàoyǎngeducation; upbringing
轎車jiàochēcar
較量jiàoliàngdispute
叫喊jiàohǎncry; clamor
叫喚jiàohuancry out; call out
叫嚷jiàorǎngbreak out; clamor
揭發jiēfādisclose; expose
揭示jiēshìreveal
接班jiē bāncarry on
接二連三jiē èr lián sānone after another; in quick succession
接洽jiēqiàarrange with; consult with
接收jiēshōutake over; receipt
jiēall
街坊jiēfangneighbor
接頭jiētóustreet
結果jiéguǒresult
截止jiézhǐend; cut-off
jiérob; plunder
劫持jiéchíhijack
節能jié néngsave energy
節育jiéyùbirth control
節奏jiézòurhythm
傑出jiéchūoutstanding
傑作jiézuòmaster work
結晶jiéjīngcrystal
結局jiéjúresult; finale
結算jiésuànsettle accounts
結業jié yècomplete an educational or training program
解除jiěchúunchain; relief
解雇jiěgùfire; dismiss from
解散jiěsàndismiss; disband
戒嚴jiè yánenforce martial law
界文藝界jiè(wényìjiè)group; field
界限jièxiànlimit
借鑒jièjiàntake example by
借助jièzhùwith the help of
金額jīn'émoney; sum
金黃jīnhuánggolden
金牌jīnpáigold medal
金錢jīnqiánmoney
金融jīnróngfinance
jīntendon
津津有味jīnjīn yǒu wèiwith relish; with gusto
津貼jīntiēallowance
緊迫jǐnpòurgent
緊縮jǐnsuōdeflate; retrench
錦繡jǐnxiùbrocade
儘快jǐnkuàias soon as possible
進程jìnchéngcourse; process
進而jìn'érthen
進取jìnqǔkeep for going ahead
進展jìnzhǎnevolve; get along
晉升jìnshēngpromote
jìnban; prohibit
禁區jìnqūforbidden zone preserve
近年jìnniánin recent years
近期jìnqīin the near future
近視jìnshìmyopia
近似jìnsìapproximate
勁頭jìntóuenergy; vigor
驚慌jīnghuāngscared
精打細算jīng dǎ xì suànpinch pennies
精華jīnghuáelite; distillate
精簡jīngjiǎnsimplify; condense
精美jīngměirefined
精密jīngmìexact; close
精確jīngquèaccurate; exact
精通jīngtōngbe well up in master
精心jīngxīnmeticulous
精益求精jīng yì qiú jīngkeep improving
兢兢業業jīngjīng yèyècautious and conscientious
經典jīngdiǎnclassics; scriptures
經商jīng shāngbe in business; trade
經受jīngshòuendure; go through
經銷jīngxiāosell
jīngstalk; stem
警戒jǐngjièguard; watch
警衛jǐngwèiguard
jǐngscene
jǐngneck
靜悄悄jìngqiāoqiāovery quiet
境地jìngdìcondition; circumstance
境界jìngjièrealm; extent reached
jìngrespect
敬而遠之jìng ér yuǎn zhīkeep someone at a respectful distance
鏡頭jìngtóulens
競選jìngxuǎnrun for
凈化jìnghuàpurify
糾紛jiūfēndissension; tangle
jiǔnine
酒會jiǔhuìcocktail party
酒精jiǔjīngalcohol
救濟jiùjìredress; relief
救災jiù zāiprovide disaster relief
就餐jiùcānhave meals
就地jiùdìon the spot
就近jiùjìnhandily
就算jiùsuàneven if
就業jiù yètake up an occupation
就職jiù zhíaccession
鞠躬jū gōngbow
拘留jūliúimpound
拘束jūshùconstrained; ill at ease
reside; live
居室jūshìroom; living room
菊花júhuāchrysanthemum
局勢júshìsituation
局限júxiànlimit; confine
舉動jǔdòngaction
舉世聞名jǔshì wénmíngof world known; world-famous
舉世矚目jǔshì zhǔmùattract worldwide attention
聚會jùhuìget together; party
refuse; resist
據點jùdiǎnstronghold beachhead
據悉jùxīit is reported
measure word
saw
劇本jùběnplay book
劇團jùtuántroupe
juāndonate
捐款juān kuǎndonation; collection
捐獻juānxiàncontribute; subscribe
捐贈juānzèngdonate
juàncircle
juégrub; pick
覺察juéchádetect; sense
覺醒juéxǐngrouse; awake
決不jué bùin no case; in no way
決策juécèmake policy
決賽juésàifinal
決算juésuànfinal accounts
決戰juézhàndecisive battle
絕望jué wàngdespair
絕緣juéyuáninsulate
jūnmushroom; bacterium
軍閥jūnfáwarlord
軍醫jūnyīmilitary surgeon
軍用jūnyòngfor military use
軍裝jūnzhuāngarmy uniform
jūnmonarch; gentleman
jùnpretty
block; calorie
卡片kǎpiàncard
開采kāicǎiexploit (mine)
開刀kāi dāooperate
開工kāi gōngcome into operation
開關kāiguānswitch
開化kāihuàbecome civilized
開墾kāikěnreclaim
開闊kāikuòopen and wide
開朗kāilǎngoptimistic
開天辟地kāi tiān pì dìsince the beginning of the history; the creation of the world
開頭kāitóubeginning
開拓kāituòopen up; exploit
開心kāixīnhappy
開支kāizhīexpenses
凱旋kǎixuántriumph
刊登kāndēngpublish in a newspaper
勘探kāntànprospect for; prove up
看待kàndàilook on
看起來kàn qǐláilook like
看望kànwàngcall on; visit; see
看作kànzuòregard as; look upon as
慷慨kāngkǎigenerous
kāngbran; chaff
抗旱kàng hànfight a drought
抗擊kàngjīresist
抗戰kàngzhànwar of resistance against aggression
kàngbed
考古kǎogǔarcheology
考核kǎohéexamine; assess
考取kǎo qǔbe admitted to school or college
knock
顆粒kēlìgranule
科目kēmùsubject
可歌可泣kě gē kě qìmove one to praises and tears
可觀kěguānconsiderable
可貴kěguìworshipful; estimable
可口kěkǒudelicious
可惡kěwùloathsome; hateful
可喜kěxǐdelectable; delightful
可想而知kě xiǎng érzhīyou can imagine
客車kèchēpassenger car; bus
課時kèshíclass hour; period
課題kètía question for discussion; task
kěngnaw
懇切kěnqièfair-spoken
懇求kěnqiúbeseech
空洞kōngdòngempty; hollow; shallow
空話kōnghuàhollow words
空調kōngtiáoair conditioning
空想kōngxiǎngescapism; dream; phantasm
空心kōng xīnhollow
空虛kōngxūvain; empty
恐懼kǒngjùdread; fear
孔雀kǒngquèpeacock
空白kòngbáiblank; vacancy
空隙kòngxìinterspaced; lacuna
控訴kòngsùcharge; complain
kōudig with fingers
口岸kǒu'ànport
口腔kǒuqiāngmouth; oral cavity
枯燥kūzàobored
苦難kǔnàntribulation
苦惱kǔnǎodistressed; worried; tormented
storehouse
庫存kùcúnstorage
庫房kùfángdepot; storeroom
誇獎kuājiǎngpraise
kuàcarry on the arm
快速kuàisùfast; speedy
會計kuàijiaccountant
寬敞kuānchangspacious; commodious
寬大kuāndàspacious; lenient
寬廣kuānguǎngwide
狂妄kuángwàngwildly arrogant; unbridled
kuàngframe
礦藏kuàngcángmineral resources
礦產kuàngchǎnmine
礦井kuàngjǐngmine
礦區kuàngqūminefield
礦山kuàngshānmine
礦物kuàngwùmineral
礦工kuàng gōngminer; collier
曠課kuàng kècut school
kuīhave deficit; thanks to
虧待kuīdàitreat unfairly
虧損kuīsǔnloss; deficit
葵花kuíhuāsunflower
困苦kùnkǔhard and difficult
擴充kuòchōngextend; enlarge
擴建kuòjiànextend; expand
擴散kuòsàndiffuse
擴展kuòzhǎnenlarge; extend
擴張kuòzhāngexpand; outspread
làyuèthe 12th month of the lunar year
臘月drop; fall
來訪láifǎngcome to visit
來回來去lái huí lái qùcome-and-go
來看來講… láikàn (… láijiǎng)according to
來歷láilìderivation; history
來臨láilíncome; fall
來年láiniánthe coming year
…來說… láishuōconcerning; on
làigo back on one's word
蘭花lánhuāorchid
欄杆lángānbalustrade
懶惰lǎnduòlazy
狼狽lángbèiin sore straits; in a tight corner
浪潮làngcháotidal wave
爛漫làngmànromantic
勞動力láodònglìlabor force
牢房láofángprison house
牢記láojìengrave; bear in mind
老成lǎochéngexperienced
老漢lǎohànold man
老化lǎohuàaging
老家lǎojiāhometown
老鼠lǎoshǔmice
老太婆lǎotàipóold woman
老天爺lǎotiānyéGod
老爺lǎoyelord; master; grand father
老一輩lǎoyībèiolder generation
làowater logging
樂趣lèqùjoy; fun
樂意lèyìwould like
lēirein in; tie
雷達léidáradar
雷雨léiyǔthunder storm
lěirampart
léngedge; arras
冷淡lěngdànindifference; unconcerned
plough up; plough
離別líbiépart with
離休líxiūretire
籬笆líbafence
理睬lǐcǎishow interest in
理會lǐhuìpay attention to
理事lǐshìtrustee; director
理所當然lǐ suǒ dāng rángo without saying; of course
理直氣壯lǐ zhí qì zhuàngone is assured and bold with justice
禮節lǐjiéproprieties
禮品lǐpǐngift; present
荔枝lìzhīlitchi
栗子lìzichestnut
歷代lìdàithrough the ages
歷來lìláialways
利弊lìbìadvantages and disadvantages
利害lìhàiadvantages and disadvantages
利息lìxīaccrual; interest
例外lìwàiexcept
立方米lìfāngmǐcubic meter
立交橋lìjiāoqiáooverpass
立體lìtǐstereo-scopic; solid
瀝青lìqīngpitch
力圖lìtústrive; try hard to
liánjoin; unite
聯邦liánbāngfederation
聯想liánxiǎngassociate
連帶lián … dài …and while; and; as well as
聯隊liánduìarmy; company
連滾帶爬lián gǔn dài pároll and crawl; flee in panic
連連liánliánagain and again
連綿liánmiánuninterrupted continuous
連年liánniánin successive years
連同liántóngand
連續劇liánxùjùserial TV drama
蓮子liánzǐlotus seed
連夜liányèthat very night
廉價liánjiàsale price
廉潔liánjiéuncorrupted; clean-fingered
廉政liánzhèngmake the government honest and clean
liánshade; curtain
鐮刀liándāoreaphook
臉盆liǎnpénbasin
liànlove
練兵liàn bīngtraining
鏈子liànzichain
糧票liángpiàofood or grain coupon
liángroof beam
liángfine; good
良種liángzhǒngimproved variety
兩極liǎngjíthe two poles
兩口子liǎngkǒuzihusband and wife; couple
兩手liǎngshǒutwo tactics
liàngair; dry in the sun
亮光liàngguānglight
療效liáoxiàocurative effect
療養liáoyǎngrecuperate
遼闊liáokuòvast
潦草liáocǎohasty and careless; illegible
列舉lièjǔenumerate
列入lièrùenter in a list
列席lièxíattend as a nonvoting delegate
烈火lièhuǒraging fire; blaze
lièbad
林場línchǎngforestry center
林區línqūforest; woods
林業línyèforestry
línphosphorus
臨床línchuángclinical
臨近línjìndraw near
línneighbor
鄰國línguóneighboring country
零售língshòuretail
零碎língsuìscrap
零星língxīngscattered; fragmentary
玲瓏línglóngexquisite
伶俐línglìclever; smart; quick-witted
凌晨língchénbefore dawn
língclever
靈敏língmǐningenious
靈巧língqiǎofacile; skillful; deft
lǐngmountain
領事lǐngshìconsulate
領先lǐngxiānkeep ahead
領子lǐngzicollar
硫酸liúsuānsulphuric acid
留戀liúliànbe reluctant to leave
留神liú shénwatch out
留心liú xīnheed; notice
留意liú yìadvert; mind
流寇liúkòuroving bandits
流浪liúlànglead a vagrant life; rove; roam about
流露liúlùreveal
流通liútōngcirculate
liùsix
龍頭lóngtóucock; tap
lóngdeaf
隆重lóngzhòngceremonious
漏稅lòu shuìtax evasion
路程lùchéngdistance; journey
路面lùmiànroad surface
路子lùziway; approach
鹿deer
錄取lùqǔmatriculate
錄用lùyòngemploy; hire
land
brigade
旅店lǚdiànhostel
旅游業lǚyóuyètourism
履行lǚxíngcarry out; fulfill
屢次lǚcìover and over; frequently
律師lǜshīlawyer
rate
綠化lǜhuàmake (a place )green by planting trees
亂七八糟luànqībāzāoin a mess; at sixes and sevens
略微lüèwēiappreciably; a little
lūnbrandish
論點lùndiǎnargument; thesis
論述lùnshùdissertate
論證lùnzhèngdemonstrate
羅嗦luōsuōwordy
螺絲釘luósīdīngscrew
騾子luózimule
羅列luólièenumerate; set out
籮筐luókuāngbamboo basket
落成luòchéngcomplete
落地luòdìfall to the ground
落實luòshíput into effect
落選luò xuǎnlose an election
抹布mābùcleaning rag
fiber crops
麻痹mábìlull; blunt; paralysis
麻袋mádàisack; gunny-bag
麻木mámùnumb
麻雀máquèsparrow
麻醉mázuìnarcosis
螞蟻mǎyǐant
馬車mǎchēcarriage
馬達mǎdámotor
馬力mǎlìhorsepower
馬鈴薯mǎlíngshǔpotato
馬戲mǎxìcircus
埋沒máimòcover up; bury; neglect
埋頭mái tóuimmerse oneself in
賣國mài guóbetray one's country
脈搏màibópulse
埋怨mányuàncomplain
滿懷mǎnhuáifill
滿月mǎn yuèa baby's completion of its first month
慢性mànxìngchronic
蔓延mànyánspread; creep
茫茫mángmángvast; boundless
茫然mángránin a haze
盲從mángcóngblindly slavish
盲人mángrénblind man
忙碌mánglùbusy
茂密màomìexuberant; dense
茂盛màoshèngexuberant; luxuriant
冒進màojìnrash advance
冒牌màopáiimpostor; imposture
冒險màoxiǎntake a risk
玫瑰méiguirose
méimeasure word for medal
méienzyme
méimildew
沒吃沒穿méi chī méi chuānhave no food and clothes
沒轍méi zhéhave no idea
媒介méijièagent; medium
měimagnesium
美德měidévirtue
美滿měimǎnhappy; perfect
美妙měimiàodulcet; great
美中不足měi zhōng bù zúa blemish in an otherwise perfect thing
門當戶對mén dāng hù duìbe well-matched in social and economic status
門市部ménshìbùsalesroom
萌芽méngyábud; sprout
迷惑míhuòpuzzle; delude
迷失míshīmaze; wilder
彌補míbǔremedy; offset
彌漫mímànpermeate; fill the air
密度mìdùconsistency
密封mìfēngpressurize
miáncotton
miǎnavoid; exempt
免除miǎnchúrelease; remit
免費miǎn fèifree for charge
勉勵miǎnlìencourage
麵包車miànbāochēmicrobus
面面俱到miàn miàn jù dàoreach every aspect of a matter
面目miànmùappearance; face
面容miànrónglook; face
面子miànziprestige; face
miáodraw; paint
描繪miáohuìdescribe; portray
描述miáoshùdescribe
渺小miǎoxiǎotiny
蔑視mièshìdisparage; scorn
民航mínhángcivil aviation
民事mínshìcivil
民意mínyìpublic opinion
民眾mínzhòngpublic
敏感mǐngǎnimpressible; sensitive
敏銳mǐnruìkeen; subtitle; acute; brisk
明星míngxīngstar
名稱míngchēngname; title
名次míngcìplace in a competition
名單míngdānlist; roll
名額míng'équota of people
名副其實míng fù qí shíbe worthy of the name; the name matches the reality
名貴míngguìrare
名牌míngpáifamous brand
名人míngréna famous man; a man of mark
名聲míngshēngreputation
名義míngyìin name
名譽míngyùreputation
命名mìng míngcall; nominate
命題mìng típroposition
謬論miùlùnfallacy; paralogism
摸索mōsuǒfumble; grope
蘑菇mógumushroom
模式móshìmode; style
theca
摩擦mócārub; scrape
魔鬼móguǐdevil; demon
魔術móshùmagic
抹殺mǒshāwrite off; obliterate
no
莫名其妙mò míng qí miàowithout rhyme or reason
默默mòmòsilently
móuconsult
謀求móuqiúbuck for; try for
木匠mùjiangcarpenter
eye
目睹mùdǔwitness; see with one's eyes
目錄mùlùcatalog
目中無人mù zhōng wú rénconsider everyone beneath one's notice
牧區mùqūpastoral area
牧業mùyèstock; raising
穆斯林mùsīlínMuslim
那時nàshíat that time
納悶兒nà mèn'erfeel puzzle
納稅nà shuìpay taxes
nǎibe; so; therefore
奶粉nǎifěnmilk powder
耐力nàilìresistance; stamina
男性nánxìngman, male
難度nándùdifficulty
難關nánguāndifficulty
難堪nánkānembarrassed
難免nánmiǎnhard to avoid
nàndisaster; blame
難民nànmínrefugee
惱火nǎohuǒangry; take fire
鬧事nào shìmake trouble
內地nèidìhinterland; backland
內閣nèigécabinet
內行nèihángexpert
內幕nèimùinside story; low-down
內心nèixīnheart; bosom
內在nèizàiimmanent; inherent
內臟nèizàngtrips; viscera
內戰nèizhàncivil war
內政nèizhènginterior
能手néngshǒumaster-hand
尼龍nílóngnylon
draft; plan
擬定nǐdìngstudy out
逆流nìliúadverse current
年度niándùyear
年頭兒niántóu'erperiod; time
niǎntwist with the finger
niǎndrive out
念頭niàntouidea
niàngmake wine
尿niàourine
捏造niēzàomake-up fudge; fake
檸檬níngménglemon
凝固nínggùcurdle
凝結níngjiécongeal; coagulate
凝視níngshìgaze; stare
寧靜níngjìngquiet; peaceful
寧肯nìngkěnwould rather than
寧願nìngyuànwould rather
鈕扣niǔkòu'erbutton
濃度nóngdùchroma; consistency
濃厚nónghòudense
農產品nóngchǎnpǐnfarm produce
農戶nónghùfarmer
弄虛作假nòng xū zuò jiǎpractice fraud; resort to deception
奴役núyìenslave
怒吼nùhǒurave
怒火nùhuǒinflammation
女性nǚxìngfemale
nuómove; shift
毆打ōudǎbeat up; hit; drub
嘔吐ǒutùsick up; retch
hold to; dig up; push aside
拍照pāizhàotake pictures
排除páichúeliminate; remove; debar
排隊pái duìqueue; stand in a line
排擠páijǐelbow out; supplant
排長páizhǎngplatoon leader
徘徊páihuáiwander
派別pàibiéfaction; group
派出所pàichūsuǒpolice station
派遣pàiqiǎnsend; dispatch
盤旋pánxuánconvolute; hover
判處pànchǔsentence
判定pàndìngdetermine; judge
判決pànjuéadjudicate
叛變pànbiànmutiny
叛徒pàntúbetrayer
龐大pángdàenormous
胖子pàngzifatso
拋棄pāoqìthrow over; abandon; discard
páoplane; dig
炮火pàohuǒfire; shellfire
跑道pǎodàorace track
泡沫pàomòbubble; froth
培訓péixùntrain
賠款péi kuǎnreparations
配備pèibèiequip; outfit; prepare
配方pèifāngformula
配偶pèi'ǒuconsort; mate
配套pèi tàoform a complete set
噴射pēnshèspout; spray
烹調pēngtiáocook
烹飪pēngrèncooking
批發pīfāwholesale; job
批復pīfùgive a reply to a subordinate body
批改pīgǎicorrect
批示pīshìmake comments and instructions
base; blank; semi-finished products
split; chop; cleave
疲憊píbèitired out; exhausted
疲乏pífátired
皮帶pídàistrap
皮革pígéleather
fart
偏差piānchāerror; deviation
偏見piānjiànprejudice
偏僻piānpìout of the way; devious; outlying
偏向piānxiàngpartial to
片刻piànkèa while; a moment
piāofloat
piēneglect; cast aside
piēglance at; dart a look at
拼搏pīnbógo all out in work
頻繁pínfánfrequent
頻率pínlǜfrequency
pínpoor; be deficient in
貧乏pínfápoor; lacking indigent
貧困pínkùnpoor
貧民pínmínpauper
品/紀念品pǐn(jìniànpǐn)souvenir; momento
品嘗pǐnchángtaste
品行pǐnxíngmorality
pìnengage; employ
聘請pìnqǐngemploy; engage
聘任pìnrènappoint to a position
聘用pìnyòngemploy; engage
平面píngmiànplane
平民píngmínthe common people
平日píngrìin normal times;
平坦píngtǎnflat
平穩píngwěnsteady and smooth
平整píngzhěngneat; smooth
萍水相逢píng shuǐ xiāng féngmeet by chance
評比píngbǐappraise through comparison
評定píngdìngassess
評估pínggūevaluate
評審píngshěnjudge; evaluate
評選píngxuǎnchose through public appraisal
屏障píngzhàngwall; barrier
quite; pretty
婆婆pópo(for woman) mother-in-law
破除pòchúdo away with; break with
破獲pòhuòsolve a criminal case
破舊pòjiùshabby
破裂pòlièbreach; rive
破碎pòsuìfall to pieces
迫使pòshǐcompel; force
撲克pūkèpoker; playing card
撲滅pū mièput out eradicate; tread out
葡萄糖pútaotángdextrose
僕人púrénservant
樸實pǔshísimple; plain
普查pǔchágeneral survey
compose
譜曲pǔ qǔcompose; set to music
瀑布pùbùwaterfall
期待qīdàiexpect; look forward to
期刊qīkānperiodical
期望qīwàngexpect
期限qīxiàntime limit
七嘴八舌qī zuǐ bā shéall talking at once
seven
凄慘qīcǎntragic; deplorable
凄涼qīliángdesolate; dreary; lonely
漆黑qīhēias dark as night
make tea
其間qíjiānmeantime
奇花異草qí huā yì cǎoexotic flowers and rare herbs
奇妙qímiàowonderful
奇特qítèpeculiar; fancy
歧視qíshìdiscriminate
齊全qíquáncomplete; all ready
旗號qíhàoexcuse; banner; flag
起草qǐ cǎodraft out
起點qǐdiǎnbeginning
起伏qǐfúundulate
起哄qǐ hòngkick up a row
起勁qǐjìnenergetic; vigorous
起碼qǐmǎelementary; at least
起身qǐ shēnrise
起訴qǐsùindict; prosecute
豈不qǐ bùwon't that
豈有此理qǐ yǒu cǐ lǐoutrageous; preposterous
乞求qǐqiúbeg; entreat
啟程qǐchéngset out
啟示qǐshìinspire
啟事qǐshìannouncement
build by laying bricks and stones
ware; implement
器具qìjùimplement; ware
器械qìxièinstrument
氣喘qìchuǎnbreathe; pant
氣功qìgōngqigong
氣力qìlìeffort; energy
氣流qìliúair current; draught
氣魄qìpòdaring; verve
汽球qìqiúballoon
氣勢qìshìvigor
氣息qìxībreath; smell
vapor
qiāclutch; nip
恰到好處qià dào hǎo chùjust right
恰巧qiàqiǎohappen to; by chance
恰如其分qià rú qí fènjust right; appropriate
洽談qiàtántalk over with
牽扯qiānchěimplicate; involve
牽引qiānyǐntow; draught
牽制qiānzhìhold down
千軍萬馬qiān jūn wàn mǎa large number of mounted and foot soldiers
千瓦qiānwǎkilowatt
qiānmove
遷就qiānjiùindulge
簽發qiānfāsign and issue
簽名qiān míngsign one's name
簽署qiānshǔsign; affix to; subscribe
簽證qiānzhèngvisa
簽字qiān zìsignature
謙遜qiānxùnmodest
前輩qiánbèielder generations
前程qiánchéngfuture; prospect
前赴後繼qián fù hòu jìadvance wave upon wave
前景qiánjǐngprospect
前列qiánlièfront row
前期qiánqīthe earlier stage
前人qiánrénforefathers
前所未有qián suǒ wèi yǒuunprecedented
前提qiántíprecondition
前往qiánwǎnggo up to; head for
前線qiánxiànbattlefront
鉗子qiánzipincers; pliers
潛伏qiánfúlurk; lie low
潛力qiánlìpotential
譴責qiǎnzécondemn; accuse; censure
qiànwedge; embed
槍斃qiāngbìexecute by shooting
qiāngcavity; antrum
強化qiánghuàstrengthen
強盛qiángshèngpowerful and prosperous
強制qiángzhìforce; oblige
搶劫qiǎngjiérob
搶救qiǎngjiùsave
qiāospade
喬裝qiáozhuāngdisguise
僑胞qiáobāocountryman residing abroad
茄子qiézieggplant
竊取qièqǔgrab; steal
竊聽qiètīngwire tapping
欽佩qīnpèiadmire
侵害qīnhàiencroach on; aggrieve; infract
侵蝕qīnshícorrode; encroach
侵占qīnzhàninvade and occupy
親筆qīnbǐautography
親密qīnmìintimate; close
親身qīnshēnpersonal; firsthand
親生qīnshēngone's own (parents, children)
親手qīnshǒupersonally
親友qīnyǒurelatives and friends
qíndiligent
勤奮qínfènhardworking
勤工儉學qín gōng jiǎn xuépart-work and part-study
勤儉qínjiǎnhardworking and thrifty
勤懇qínkěnearnest and assiduous
芹菜qíncàicelery
qínbirds
輕便qīngbiànlight; portable
輕工業qīnggōngyèlight industry
輕快qīngkuàiresilience buoyancy
輕微qīngwēilight; slight
qīnghydrogen
蜻蜓qīngtíngdragonfly
傾聽qīngtīnggive ear to
傾斜qīngxiégradient; inclined
清查qīngchácheck; uncover
清理qīnglǐclean up
清新qīngxīnfresh and pure
清早qīngzǎomorning
清真寺qīngzhēnsìmosque
晴朗qínglǎngsunny
情感qínggǎnmood; feeling
情節qíngjiéstory
情理qínglǐsense; reason
請柬qǐngjiǎninvitation card
請帖qǐngtiěinvitation card
請願qǐngyuànpetition
慶賀qìnghècongratulate; felicitate
窮苦qióngkǔindigent; destitute
秋收qiūshōuharvest in autumn
球隊qiúduì(sport) team
球迷qiúmífans
求得qiúdéget
趨勢qūshìtrend
趨向qūxiàngtend to
區分qūfēndistinguish;
曲線qūxiàncurve
屈服qūfúsubmit; give in; bend
驅逐qūzhúdrive out; banish
取代qǔdàireplace; supersede
曲子qǔzimelody
去世qùshìdie; pass away
圈套quāntàotrap; snare
quánpower; rights
權威quánwēiauthority
權限quánxiànextent of authority
權益quányìrights and interest
quánspring
全都quándōuall
全會quánhuìplenary meeting
全集quánjícollected edition
全力quánlìall-out
全力以赴quán lì yǐ fùdo one's level best; go all out
全民quánmínthe whole people; all the people
全心全意quán xīn quán yìwith all one's heart
quǎndog
勸說quànshuōreason; persuade
勸阻quànzǔdissuade
quànticket
缺口quēkǒubreach; gap
缺席quē xíabsent; default
缺陷quēxiàndisfigurement
quélame
確保quèbǎoinsure
確立quèlìestablish
確切quèqièexact; definite
確認quèrènconfirm
確信quèxìnbe certain of
確鑿quèzáoauthentic; irrefutable
群體qúntǐcolony; group
ránburn
讓步ràng bùgive in; concede to
擾亂rǎoluàndisturb
熱潮rècháoupsurge
熱淚盈眶rè lèi yíng kuàngone's eyes brimming with tears
人道主義réndào zhǔyìhumanitarianism
人格réngépersonality
人均rénjūnpersonal average
人情rénqínghuman feelings; favor; gift
人權rénquánhuman rights
人參rénshēnginseng
人身rénshēnperson
人生rénshēnglife
人事rénshìpersonnel
人為rénwéiartificial
人性rénxìnghuman nature
人質rénzhìhostage
仁慈réncíbeneficent; kindhearted
任命rènmìngappoint; instate
認定rèndìngfirmly believe
認可rènkěcertificate; ratify
日光rìguāngsunlight
榮譽róngyùhonor; glory
融化rónghuàthaw
融洽róngqiàharmonious
róngmelt
róngdissolve
溶化rónghuàdissolve
溶解róngjiědissolve; melt
容積róngjīvolume
容量róngliàngvolume; capacity
容納róngnàaccommodate; contain; hold
容忍róngrěnabide
róngcloth with soft nap
柔和róuhésoft; mild
如意rúyìas one wish
如醉如痴rú zuì rú chīenjoy (the concert, etc) very much
milk
入境rù jìngenter a country
入口rùkǒuentrance
入侵rùqīninvade
入手rùshǒuproceed with; start with
入學rù xuéenrollment
軟件ruǎnjiànsoftware
銳利ruìlìsharp; acuminate
瑞雪ruìxuěauspicious snow
弱點ruòdiǎnweakness
撒謊sā huǎngtell a lie
sāicheek
三番五次sān fān wǔ cìagain and again; time and again
三角sānjiǎotriangle
sānthree
散發sànfāemanate
桑樹sāngshùmulberry
掃除sǎochúclean off
殺害shāhàislay; kill
剎車shā chēbrake
shāsand
沙灘shātānsand beach
沙土shātǔsand
shāgrit; sand
傻子shǎzifool
shàbuilding
shāiscreen griddle
篩子shāizisieve
珊瑚shānhúcoral
山岡shāngānghillock; low hill
山溝shāngōuvalley; gully
山河shānhéthe land of country
山腳shānjiǎothe foot of the hill
山嶺shānlǐngmountain
山水shānshuǐlandscape
山頭shāntóuhilltop; mountaintop
山腰shānyāomountainside
閃耀shǎnyàosparkle; twinkle
擅長shànchángbe good at
擅自shànzìdo sth, without authorization
shànkind; perfect
善良shànliángkind; virtuous
傷痕shānghénscar
傷員shāngyuánthe wounded
shāngquotient; business
商標shāngbiāotrademark
商榷shāngquèdiscuss; deliberate
商討shāngtǎodiscuss
商議shāngyìconsult; discuss
shǎngenjoy; reward
晌午shǎngwunoon
上報shàngbàoreport to the leadership
上層shàngcéngsuper stratum
上等shàngděngoutstanding; classy
上交shàngjiāohand in
上進shàngjìnmake progress
上空shàngkōngin the sky
上任shàng rèntake a post
上訴shàngsùappeal
上臺shàng táiassume the reins of government
上漲shàngzhǎngrise
shàngyet; still
shāoend; tip
shāotake alone sth, to sb
燒餅shāobingsesame seed cake
燒毀shāohuǐburn
少量shǎoliànga little; a few; a spot of
少數民族shǎoshù mínzúminority
shàowhistle
奢侈shēchǐluxurious
shěabandon; give up
shètake (pictures); absorb
涉及shèjíinvolve; relate to
涉外shèwàiconcerning foreign affairs
shèorganized body
社員shèyuáncommune member
設立shèlìset up; establish
設施shèshīestablishment
設置shèzhìset
申報shēnbàodeclare
申述shēnshùallege; state
呻吟shēnyínmoan
伸手shēn shǒustretch out
伸展shēnzhǎnextend; stretch
深奧shēn'àoabstruse; deep
深沉shēnchéndeep
深處shēnchùdepth; cavern
深化shēnhuàdeepen
深淺shēnqiǎndepth
深切shēnqièdeep felt
深情shēnqíngdeep feelings; affectionateness
深信shēnxìntrust; convince
深遠shēnyuǎnfar-reaching
深重shēnzhòngvery grave
紳士shēnshìgentleman
神奇shénqímiraculous; magical
神色shénsèexpression; look
神態shéntàiexpression
神仙shénxiānsupernatural being; immortal; fairy
shěninterrogate
審定shěndìngexamine and approve
審理shěnlǐhear; try
深美shěnměiappreciation of the beauty
審判shěnpàntrial
審批shěnpīexamine and approve
審訊shěnxùninquest
審議shěnyìconsider; discuss
腎炎shènyánnephritis
shènseep
滲透shèntòuinfiltrate
聲勢shēngshìimpetus; momentum
聲譽shēngyùreputation
生產力shēngchǎnlìproductive forces
生產率shēngchǎnlǜproductivity
生機shēngjīvitality
生命力shēngmìnglìvital force; life
生怕shēngpàfor fear that; so as not to
生前shēngqiánbefore one's death
生人shēngrénstranger
生疏shēngshūstrange
生態shēngtàiecology
生效shēng xiàobecome effective
生育shēngyùprocreate
生殖shēngzhíprocreate
牲口shēngkoudomestic animals
牲畜shēngchùlivestock
升學shēng xuéenter a higher school
省會shěnghuìthe capital of province
省略shěnglüèomit; overleap
shèngpopular; vigorous
盛產shèngchǎnabound in; teem with
盛大shèngdàmagnificent; grand
盛開shèngkāibloom
盛情shèngqíngboundless hospitality
盛行shèngxíngprevail
shīteacher
師長shīzhǎngteacher; division commander
shīlose
失事shī shìwreckage; accident
失誤shīwùmisplay
失效shī xiàolose efficacy; be no longer in force
失學shī xuéunable to go to school
失約shī yuēfail to keep an appointment
失蹤shī zōngdisappear
shīcarry out; execute
施肥shī féifertilization
施加shījiābring to bear
施行shīxíngcarry out; dispense
施展shīzhǎnput to good use
濕度shīdùhumidity
詩歌shīgēpoem
屍體shītǐbody; cadaver
十全十美shí quán shí měibe perfect in every way; leave nothing to be desired
十足shízúfull of
石灰shíhuīlime; calcareousness
shíten
shítime
時而shí'érfrom time to time; now … now …
時光shíguāngdays; time
時髦shímáoin fashion
時事shíshìcurrent affairs
時裝shízhuāngfashion dress
shíeat; food
食用shíyòngedible; eat
食欲shíyùappetite
shísolid
實惠shíhuìsubstantial
實力shílìstrength
實體shítǐsubstance
實物shíwùmaterial object; in kind
shíknow
識別shíbiéidentify
shǐhistory
史料shǐliàohistorical materials
使節shǐjiéambassador
使命shǐmìngmission
shǐshit; feces
shǐbegin
shìformula; style
式樣shìyàngpattern
示範shìfànlead the way; demonstrate
示意圖shìyìtústitch map
侍候shìhòuserve; wait upon
shìworld; life
世代shìdàifor generations
世界觀shìqièguānworld view
事變shìbiànincident; event
事例shìlìexample
事態shìtàia state of affairs; situation
事項shìxiàngmatter; item
誓言shìyánpledge; parole
勢必shìbìcertainly will
釋放shìfàngrelease; set free
市民shìmíncitizen; townsfolk
shìlook at; watch
視察shìchásurvey
視覺shìjuévision; seeing
視力shìlìeyesight
視線shìxiànthe line of sight
視野shìyěfield of vision
試行shìxíngtry out
試用shìyòngon probation; try out
試製shìzhìtrial-manufacture
收藏shōucángcollect
收成shōuchengharvest
收復shōufùreoccupy
收購shōugòubuy; purchase
收回shōuhuítake back
收買shōumǎibuy over
收益shōuyìincome; profit
收支shōuzhīincome and expenses
手電筒shǒudiàntǒngelectric torch; flashlight
手法shǒufǎtact
手巾shǒujīntowel
手榴彈shǒuliúdànhand grenade
手藝shǒuyìcraft; handicraft
首創shǒuchuànginitiate; originate
首領shǒulǐngleader; chieftain
首腦shǒunǎohead
首席shǒuxídoyen; chief
首相shǒuxiàngpremier
首要shǒuyàochief; principal
首長shǒuzhǎngdirector; principal
守法shǒu fǎkeep the law
守衛shǒuwèiguard; ward
shòuaward; give
授予shòuyǔaward; confer
受傷shòu shāngbe injured
輸出shūchūexport; output
輸入shūrùimport; input
輸送shūsòngtransport; feeding
舒展shūzhǎnunfold; stretch
疏忽shūhuneglect
書法shūfǎcalligraphy
書刊shūkānbooks and periodicals
書面shūmiànin written form
書寫shūxiěcalligraphy; make out; write
書信shūxìnletter; missive
shǔbelong to
樹幹shùgàntrunk; stock
shùupright
數額shù'éamount
衰老shuāilǎodecrepit
衰退shuāituìdecline; break up
shuàihandsome
爽快shuǎngkuàioutright; frank
水產shuǐchǎnmarine lives; aquatic product
水電shuǐdiànhydropower
水土shuǐtǔnatural environment and climate
水源shuǐyuánthe source of water
水災shuǐzāiflood
水蒸氣shuǐzhēngqìvapor
稅收shuìshōutax revenue
順序shùnxùorder; sequence
說謊shuō huǎngtell a lie
說情shuō qíngintercede for sb
斯文sīwengentle; refined
think
思潮sīcháotrends of thought
思前想後sī qián xiǎng hòuthink over again and again
思緒sīxùfeeling; thinking
私營sīyíngprivately owned
私有制sīyǒuzhìprivate ownership
私自sīzìwithout permission; privately
司法sīfǎjudicature
司令部sīlìngbùcommand; headquarters
死刑sǐxíngdeath penalty; execution
temple
四方sìfāngall sides; all directions
四季sìjìthe four seasons
四肢sìzhīarms and legs; the four limbs
four
similar; seem
似是而非sì shì ér fēispecious; apparently right but actually wrong
似笑非笑sì xiào fēi xiàoa faint on one's face; with a spurious smile
飼料sìliàofeedstuff; forage
sǒngshock; lift
sōusearch
搜查sōuchásearch for; forage for
搜索sōusuǒsearch
蘇醒sūxǐngcome around
custom; tacky
element; plain
素質sùzhìquality
塑造sùzàoshape; mold; figure
訴訟sùsònglitigate
肅清sùqīngroot up; sweep
suàngarlic
算盤suànpánabaci
算術suànshùarithmetic
隨時隨地suí shí suí dìanytime and anywhere
隨意suíyìrandom; casual
隨著suízhewith
歲月suìyuèyears
suìfringe
隧道suìdàotunnel
sǔnbamboo shoot
損耗sǔnhàospoil; waste
損人利己sǔn rén lì jǐharm others to benefit oneself
損傷sǔnshānginjure; harm
sǔnharm; damage
索性suǒxìngmight as well
所得suǒdéincome; earning
所得稅suǒdéshuìincome tax
所屬suǒshǔwhat one belongs to or is affiliated with
所有權suǒyǒuquánownership
所有制suǒyǒuzhìsystem of ownership
他人tārénothers
颱風táifēngtyphoon
臺階táijiēstep; sidestep
泰然tàiránimperturbable
太空tàikōngouter space
太平tàipíngpeaceful
太陽能tàiyángnéngsolar energy
tāncorrupt
貪污tānwūdefalcate
癱瘓tānhuànparalysis
tánsputum; phlegm
壇/罈tán(壇) platform; forum; (罈) jug
tándeep pool
談天tán tiānchat
坦白tǎnbáiconfess; frank
探測tàncèdetect; explore
探親tàn qīngo home to visit one's family
探討tàntǎodiscuss; probe into
探頭探腦tàn tóu tàn nǎopop one's head in and look about
探望tànwàngvisit
tànsigh
tàncharcoal
tángpool
糖果tángguǒcandy
滔滔不絕tāotāo bù juédash along; give it mouth
桃花táohuāpeach blossom
逃荒táo huāngflee from famine
逃跑táopǎorun away; flee
逃走táozǒuescape; flee
淘氣táoqìnaughty
淘汰táotàibe sifted out
陶瓷táocíceramic
tǎoask for
討價還價tǎo jià huán jiàbargain
特產tèchǎnspecial local product
特地tèdìspecially
特定tèdìngspecific; given
特區tèqūspecial zone
特權tèquánprivilege
特色tèsècharacteristic
特性tèxìngcharacteristic
特意tèyìspecially
tēngvine
ténggallop; jump clear out
疼痛téngtòngachy
提案tí'àndraft resolution; overture; proposal
提拔tíbáelevate
提交tíjiāoput in; refer
提煉tíliànabstract; refine
提名tí míngnominate; name
提取tíqǔdistill; pick-up
提升tíshēngupgrade; exalt
提示tíshìprompt; clue on
提要tíyàoabstract
提早tízǎoahead of schedule
題材tícáitheme; subject
body; style
體諒tǐliàngunderstand; allow for
體貼tǐtiēshow consideration for
體驗tǐyànexperience; taste
體質tǐzhìsystem
體制tǐzhìphysique; constitution
體重tǐzhòngweight; avoirdupois
razor; shave
替代tìdàisubstitute; instead of
替換tìhuànsubstitute; replace
天長地久tiān cháng dì jiǔeverlasting
天地tiāndìheaven and earth
天色tiānsètime; color of sky
天生tiānshēnginherent
天堂tiāntángheaven
天線tiānxiànantenna
填補tiánbǔpadded; fill up
填寫tiánxiěfill in
田間tiánjiānfarms; field
田徑tiánjìngtrack and field
條款tiáokuǎnitem
條理tiáolǐconsecution
條文tiáowénitem
條子tiáozia brief in formal note
調和tiáohéattempter
調劑tiáojìrelief; temper
調解tiáojiěintercede
tiǎochoose; pick
挑撥tiǎobōprovoke
挑釁tiǎoxìndefy; defiance
挑戰tiǎo zhànchallenge
跳高tiàogāohigh jump
跳躍tiàoyuèjump; hop; skip
跳遠tiàoyuǎnlong jump
鐵道tiědàorailway
鐵飯碗tiě fànwǎniron bowl; a secure job
聽話tīng huàpersuasible; docile
聽取tīngqǔhear
聽眾tīngzhòngaudience; listener
停泊tíngbóberth tie up; anchor
停頓tíngdùnpause; halt
停滯tíngzhìstagnate
挺拔tǐngbátall and straight
挺立tǐnglìstand firm
tǐnga light boat
通報tōngbàocircular; circulate a notice
通道tōngdàoalleyway; channels
通風tōng fēngventilate; tip-off
通告tōnggàoannounce; notify
通航tōnghángbe open to navigation or air traffic
通紅tōnghóngaglow
通貨膨脹tōnghuò péngzhànginflation
通商tōng shānghave trade relation
通俗tōngsúpopular
通行tōngxíngtraffic; pass
通訊社tōngxùnshènews agency
通用tōngyòngin common use
同步tóngbùsynchro-
同等tóngděngsame; equal
同行tónghánga person of the same occupation
同類tónglèicongener
同年tóngniánthe same year
同期tóngqīthe same term
同事tóngshìcolleague
同一tóngyīidentical
童年tóngniánchildhood
tǒngpoke; stab
統籌tǒngchóuplan as a whole
統戰tǒngzhànunited front
痛恨tònghènabhor; abominate
偷竊tōuqièsteal
偷稅tōu shuìevade taxes; tax dodging
投標tóu biāobid for
投產tóuchǎnput into production
投放tóufàngput in; throw in
投機倒把tóujī dǎobǎengage in speculation and profiteering
投票tóu piàovote; poll
投擲tóuzhìthrow; toss
投資tóu zīinvest
頭子tóuzichief; head
透徹tòuchèlucid; intensive
透明度tòumíngdùopenness; transparency; diaphaneity
禿bald
protruding
圖案tú'àndesign; pattern
圖片túbiǎochart; diagram
圖表túpiànpicture
圖象túxiàngimage; picture
圖形túxíngfigure; graph
圖紙túzhǐblueprint
屠殺túshāslaughter
團聚tuánjùreunite
團圓tuányuánreunion
推測tuīcèspeculate; guess; presume
推來推去tuī lái tuī qùpush; decline
推理tuīlǐinference; reasoning
推論tuīlùndeduce
推算tuīsuàncalculate
推銷tuīxiāopromote sales
推行tuīxíngpush
推選tuīxuǎnelect; choose
退出tuìchūexit; quit
退還tuìhuánsend back; hand back
túncollect; village
拖延tuōyándelay; put off
脫落tuōluòbreak off; shed
橢圓tuǒyuánellipse
tuǒready; proper
妥善tuǒshànproper; appropriate
妥協tuǒxiécompromise
唾沫tuòmosaliva; spittle
挖掘wājuédig; excavate
瓦解wǎjiěcollapse; disorganize
外表wàibiǎoappearance
外賓wàibīnforeign guest
外出wàichūoutgoing; stay out
外電wàidiàndispatches from foreign agency
外觀wàiguānaspect; face
外行wàihánglaity; nonprofessional
外匯wàihuìforeign exchange
外力wàilìoutside force
外流wàiliúdrain; outflow
外婆wàipó(mother's mother) grandmother
外事wàishìforeign affairs
外向型wàixiàngxíngextroversion
外形wàixíngfigure; shape
外資wàizīforeign capital
豌豆wāndòupea
wānbay; gulf
玩具wánjùtoy
玩弄wánnòngflirt
完畢wánbìcomplete; finish
完蛋wán dànbe finished
晚餐wǎncānsupper
晚年wǎnniánold age; remaining years
惋惜wǎnxīregret
萬水千山wàn shuǐ qiān shānthe trials of a long journey
汪洋wāngyáng(of a body of water) vast; boundless
wángking
王國wángguókingdom
wángdie
往常wǎngchángas one used to do
往返wǎngfǎnto and from; out and home
往後wǎnghòuin the future
往年wǎngniánin former years
往日wǎngrìin former days
往事wǎngshìthe past
望遠鏡wàngyuǎnjìngtelescope
忘卻wàngquèforget; disremember
妄圖wàngtúvainly attempt
妄想wàngxiǎngmirage; deliria
威風wēifēngpower and prestige
威力wēilìmight; power
威望wēiwàngprestige
威信wēixìnauthority
微不足道wēi bù zú dàonot worth mentioning; inconsiderable
微觀wēiguānmicrocosmic
危急wēijícritical; impending
違法wéi fǎbreak the law
違犯wéifànbreak; disobey
桅杆wéigānmast
圍攻wéigōnglay siege to
圍棋wéiqíthe game of go
唯物論wéiwùlùnmaterialism
唯物主義wéiwù zhǔyìmaterialism
唯心論wéixīnlùnidealism
唯心主義wéixīn zhǔyìidealism
唯獨wéidúalone; only
唯一wéiyīonly
為期wéiqī(to be completed) by a definite date
維修wéixiūmend; repair
偽造wěizàoforge
wěitail
為何wèi héwhy
未免wèimiǎnrather; a bit too
wèifear
畏懼wèijùfear; dread
溫度計wēndùjìthermometer
溫柔wēnróusoft; mild; gentle
瘟疫wēnyìpestilence
wénwriting; character
文盲wénmángilliterate
文憑wénpíngdiploma
文人wénrénliterati; bookman
文獻wénxiànliterature; document
文雅wényǎelegant
文言wényánclassical Chinese
穩當wěndangsure; steady
穩妥wěntuǒreliable; safe
問答wèndáinterlocution
問世wènshìspacious; commodious
cote; nest
窩囊wōnanghopeless stupid
臥室wòshìbedroom
烏鴉wūyācrow
烏雲wūyúndark clouds
污蔑wūmièsmear
巫婆wūpówitch
誣陷wūxiànframe a case against
嗚咽wūyèsob
無償wúchángvolunteer
無恥wúchǐcheeky
無從wúcónghave no way
無非wúfēinothing but; no more than
無話可說wú huà kě shuōhave nothing to say
無可奉告wú kě fèng gàono comment
無理wúlǐout of reason
無聊wúliáobored; tiresome
無能為力wú néng wéi lìincapable of action; powerless
無情無意wú qíng wú yìmerciless; ruthless
無窮wúqióngboundless; endless
無所作為wú suǒ zuò wéiattempt and accomplish nothing
無微不至wú wēi bù zhìmeticulously; in every possible way
無效wúxiàono effective
無意wúyìhave no intention
無知wúzhīignorant
梧桐wútóngphoenix tree
武力wǔlìforce
five
dance
舞廳wǔtīngballroom
thing
物力wùlìmaterial resources
not
務必wùbìmust; be sure to
realize
誤差wùchāerror
誤解wùjiěmisunderstand
吸毒xī dúdrug abuse
膝蓋xīgàiknee
extinguish; put out
熄滅xīmiècrush out; go out
brook
mat; feast; seat
席位xíwèiseat
習俗xísúhabitude
習題xítíexercise
be fond of
喜鵲xǐquèmagpie
喜事xǐshìhappy events; wedding
喜訊xǐxùngood news
洗滌xǐdíwash
系列xìlièseries
細節xìjiédetail; specific
細小xìxiǎotiny; scrappy
xiágorge
狹隘xiá'àinarrow
狹窄xiázhǎinarrow
xiárosy clouds
下達xiàdámake know to lower levels
下放xiàfàngtransfer a lower position
下級xiàjísubordinate
下令xià lìngorder; give order
下落xiàluòwhereabouts
下臺xià táiout of power
下鄉xià xiānggo to the countryside
掀起xiānqǐlift (a cover)
先鋒xiānfēngpioneer
先前xiānqiánanteriority
先行xiānxíngantecedent
仙女xiānnǚfairy
鮮紅xiānhóngcardinal red
xiánchord
嫌疑xiányísuspicion
賢惠xiánhuìvirtuous
xiánhold in mouth
銜接xiánjiēlink up; join
xiǎnshow; display
顯而易見xiǎn ér yì jiànobviously; stick out a mile
顯微鏡xiǎn wēi jìngmicroscope
現場xiànchǎnglocale
現金xiànjīncash
現錢xiànqiánready money
現行xiànxíngcurrent; in effect
現狀xiànzhuàngstatus quo;
獻身xiàn shēndevotion; dedicate to
縣長xiànzhǎngthe head of a county
陷兒xiàn'erstuffing
陷害xiànhàiframe up
陷入xiànrùplunge; run into
xiànlimit
限度xiàndùlimit; bound
限期xiànqītime limit
限於xiànyúlimit to
線索xiànsuǒclue; key
相比xiāngbǐcompare
相差xiāngchàdiffer
相等xiāngděngbe equal to
相符xiāngfútally with; conform to
相關xiāngguāncorrelate
相繼xiāngjìone after the other
相交xiāngjiāointersect
相識xiāngshíbe acquainted with each other
相通xiāngtōngcommunicate with each other
相應xiāngyìnghomologous; relevant
xiānginlay
香味xiāngwèifragrance
鄉親xiāngqīnvillager; local people
想方設法xiǎng fāng shè fǎdo everything possible; try every means
響聲xiǎngshēngnoise; sound
享福xiǎng fúenjoy a happy life
享樂xiǎnglèenjoy; feast
享有xiǎngyǒuhave; own
項鏈xiàngliànnecklace
橡膠xiàngjiāorubber
橡皮xiàngpíeraser
向往xiàngwǎngyearn
象棋xiàngqíchess
象樣xiàng yàngup to the mark; presentable
xiāosell; cancel
銷毀xiāohuǐdestroy by melting or burning
銷路xiāolùmarket
銷售xiāoshòusell
xiāodisappear; remove
小鬼xiǎoguǐdevilkin; little devil
小米xiǎomǐmillet
小數xiǎoshùdecimal fraction
小數點xiǎoshùdiǎnradix point
小提琴xiǎotíqínviolin
小心翼翼xiǎoxīn yìyìwith great care
小型xiǎoxíngsmall-scale
小學生xiǎoxuéshēngpupil
小子xiǎoziboy
校徽xiàohuīschool-badge
校園xiàoyuáncampus
肖像xiàoxiàngportrait
效力xiàolìaffect; force
效益xiàoyìbenefit
孝順xiàoshùnobedient
協調xiétiáoassort with; correspond
協商xiéshāngnegotiate about; consult with
協議xiéyìagreement
挾持xiéchíhold sb, under duress
xiéevil
攜帶xiédàitake with
xièhave diarrhea; rush down
xièlet out;
泄露xièlòulet out; leak; divulge
泄氣xiè qìpathetic; feel discouraged
謝絕xièjuérefuse
xièbits; crumb
xīnzinc
欣欣向榮xīnxīn xiàng róngflourishing; prosperous
新陳代謝xīn chén dàixièmetabolism
新房xīnfángbridal chamber
新近xīnjìnrecent; late
新郎xīnlángbridegroom
新娘xīnniángbride
新人xīnrénnew personality
新興xīnxīngrising; jumped-up
新穎xīnyǐngoriginal; novel
心裡xīnliin the mind
心靈xīnlíngheart; soul
心目xīnmùmental view
心疼xīnténgfeel distressed; love dearly
心頭xīntóumind
心血xīnxuèpainstaking effort
心眼兒xīnyǎn'ermind; idea
心願xīnyuànwish
心中xīnzhōngin mind
薪水xīnshuǐ(xīnjīn)stipend; salary
信貸xìndàicredit
信件xìnjiànletter
信賴xìnlàitrust; rely
信仰xìnyǎngbelieve in
信用xìnyòngcredit
信譽xìnyùcredit standing
xīngstar
xīngthe smell of fish
xīngprosper; rise
興辦xīngbànset up; initiate
興建xīngjiànbuild; construct
興起xīngqǐrise; spring up
興旺xīngwàngprosperous
xíngpunishment
刑場xíngchǎngexecution ground
刑法xíngfǎcriminal law
刑事xíngshìcriminal
xíngtype; model
型號xínghàomodel; type
xíngbody; form
形而上學xíng'érshàngxuémetaphysics
行程xíngchéngjourney
行賄xíng huìbribe
行徑xíngjìngact; move
行軍xíng jūnmarch
行使xíngshǐperform; exercise
幸好xìnghǎofortunately
幸運xìngyùnlucky
性命xìngmìnglife
性情xìngqíngtemper
xìngapricot
xiōngelder brother
凶狠xiōnghěnfierce and malicious
胸懷xiōnghuáimind; heart
凶猛xiōngměngferal; savage
胸膛xiōngtángthoraces
洶涌xiōngyǒngsurge; popple
雄厚xiónghòurich; abundant
雄壯xióngzhuàngsturdy; strong
xióngbear
休養xiūyǎngrelax; recuperate
修訂xiūdìngrevise
修復xiūfùrepair; restore
修養xiūyǎngtraining; good manners
羞恥xiūchǐashamed
xiùsmell; scent
秀麗xiùlìbeautiful
袖子xiùzisleeve
需求xūqiúrequirement; demand
weak; empty
虛假xūjiǎillusive; mendacious
虛弱xūruòweak
虛偽xūwěihypocritical
須知xūzhīnotice; information
徐徐xúxúgently; slowly
許可xǔkěadmit; allow
store up
酗酒xùjiǔkeep to the bottle
敘談xùtánchat; chitchat
序言xùyánprologue
畜產品xùchǎnpǐnlivestock product
畜牧xùmùpasturage
絮叨xùdaowordy
continue
宣稱xuānchēngclaim; assert
宣讀xuāndúread out
宣誓xuān shìswear; take a oath
宣揚xuānyángpublicize; propagate
懸掛xuánguàhang
懸念xuánniànreader's involvement
xuánspin; circle
旋律xuánlǜrhythm; tune
選拔xuǎnbáchoose; select
選定xuǎndìngmake a choice of; choose; select
選集xuǎnjíselected works anthology
選民xuǎnmínelectorate
選取xuǎnqǔchoose; select
選手xuǎnshǒuplayer
選用xuǎnyòngchoose; select
削減xuējiǎncut; minify; whittle
削弱xuēruòweaken; cripple
靴子xuēziboot
學歷xuélìeducational background
學派xuépàischool; school of thought
xuéhole; socket
雪白xuěbáisnow-white
血壓xuèyāblood pressure
xūnfume; smoke
循序漸進xún xù jiàn jìnfollow in order and advance step by step
巡邏xúnluópatrol
尋求xúnqiúseek
xùnteach; train
xùnnews; message
壓抑yāyìoppress; overbear
壓韻yā yùnjingle; rhyme
鴉片yāpiànopium
cliff
mute
roll steel
煙草yāncǎotobacco
煙卷兒yānjuǎn'ercigarette
煙霧yānwùsmoke
淹沒yānmòmourn for
嚴寒yánhánfreezing
嚴峻yánjùnstern; serious; harsh
延緩yánhuǎndelay; put off
延期yán qīput off; defer
延伸yánshēnextend; stretch
延續yánxùcontinue
yántalk; word
言語yányǔword; diction
言論yánlùnsaying; speech
炎熱yánrèfervent; hot
沿岸yán'àncoast
沿途yántúon the way
yǎncover; hide
掩飾yǎnshìcover up; conceal
眼力yǎnlìvision
眼色yǎnsèmeaningful glance
眼神yǎnshénexpression in one's eyes
眼下yǎnxiàat this stage
演變yǎnbiànevolve
演唱yǎnchàngsing
演講yǎnjiǎnggive a lecture
演算yǎnsuànperform mathematical calculations
演習yǎnxírehearse
演奏yǎnzòuperform
宴請yànqǐngentertain; fete
宴席yànxífeast; banquet
yàncheck; test
驗收yànshōucheck and accept
驗證yànzhèngtest and verify
楊樹yángshùpoplar
yángsun; positive
yǎngoxygen
yǎngitchy
養分yǎngfènnutrient
養活yǎnghuofeed; support
養育yǎngyùfoster
養殖yǎngzhíbreed; raise
樣品yàngpǐnsample
yāoinvite
妖怪yāoguàigenie; bugaboo
遙控yáokòngremote control
藥材yàocáimedicinal materials
要領yàolǐngessential; main points
要麼yàomeor
要命yào mìngconfoundedly; awfully
要素yàosùfactor; element
耀眼yàoyǎndazzling
wild
野蠻yěmánwild; truculent
野生yěshēngwild
野外yěwàiopen country
野心yěxīnambition
冶煉yěliànsmelt
夜班yèbānnight shift
fluid; liquid
一輩子yībèizia lifetime
一旦yīdànonce; in case
一度yīdùonce
一概yīgàientirely
一概而論yīgài ér lùnlump together al and sundry; lump under one head
一個勁兒yīgejìn'erpersistently
一貫yīguànall along; then as now
一哄而散yī hòng ér sànbreak up in a hubbub
一會兒…一會兒yīhuì'er … yīhuì'er …now and then; a little while
一技之長yī jì zhī chángprofessional skill; specially
一律yīlǜall and singular
一帆風順yī fān fēng shùnplain sailing
一乾二凈yī gān èr jìngcompletely; thoroughly
一舉yījǔat one swoop
一毛不拔yì máo bù bámiserly; very stingy; unwilling to give up even a hair
一身yīshēnall over the body
一手yīshǒutrick; skill
一頭yītóuwholeheartedly
one
cure; doctor
醫務yīwùmedical affairs
醫藥yīyàomedicine
醫治yīzhìcure
depend on
依次yīcìin turn
依賴yīlàidepend on; reply on
衣裳yīshangclothes
遺傳yíchuáninheritance; inherit
遺失yíshīlose
遺體yítǐthe remains of deceased person
遺址yízhǐsite; ruin
移民yí mínmigrant
疑惑yíhuòdoubt; disbelieve
疑難yínándifficult
以免yǐmiǎnfor fear; lest
以身作則yǐ shēn zuò zéset oneself an example to others
以往yǐwǎngin the past
以致於yǐzhìyúso that
億萬yìwànhundreds of millions
too; also
意料yìliàoexpect
意圖yìtúpurpose; offer
意向yìxiàngwill; intent
毅然yìránresolutely
recall
議案yì'ànproposal; motion
議程yìchéngagenda
議定書yìdìngshūprotocol
議員yìyuánCongressman
譯員yìyuáninterpreter
different
羿wing
yīncause; reason
音響yīnxiǎngstereo; sound; acoustics
陰暗yīn'àndark; overcast
淫穢yínhuìnasty; obscene
yǐndrink
飲食yǐnshífood and drink
飲水思源yǐn shuǐ sī yuánnever forget where one's happiness comes from
引人注目yǐn rén zhù mùconspicuous; noticeable
引入yǐnrùimport; introduce
引用yǐnyòngquote
引誘yǐnyòutempt; entice
隱蔽yǐnbìlie up; take cover
隱藏yǐncánghide; ensconce
隱瞞yǐnmánkeep in; hush up; hide
英俊yīngjùnhandsome
yīngeagle; hawk
櫻花yīnghuācherry blossom
yíngcamp
蠅子yíngzifly
迎面yíng miànhead-on
贏得yíngdéwin; bear off
盈利yínglìprofit; gain
硬件yìngjiànhardware
yìngreflect
擁有yōngyǒuhold; possess of
庸俗yōngsúphilistine; tacky
涌現yǒngxiàncome to the fore
永垂不朽yǒng chuí bù xiǔimmortal
永久yǒngjiǔpermanent
勇士yǒngshìwarrior
勇於yǒngyúhave the courage to
用法yòngfǎusage
用戶yònghùuser; consumer
用具yòngjùappliance
用人yòngrenservant
用意yòngyìpurpose; intention
幽靜yōujìngsequester
幽默yōumòhumorous
yōuexcellent
優惠yōuhuìpreferential; favorable
優先yōuxiānfirst; preferential
優異yōuyìexcellent
優質yōuzhìhigh quality
憂慮yōulǜworry
憂鬱yōuyùheavy-hearted
由此可見yóu cǐ kě jiànthus it can be seen
郵電yóudiànpost and telecommunication
郵購yóugòumail order
郵寄yóujìmail
郵政yóuzhèngpost
yóuuranium
猶如yóurújust as; like
油菜yóucàirape
油畫yóuhuàpainting
油料yóuliàooil plants
油漆yóuqīoil paint
游擊yóujīguerrilla
游客yóukètourist
游人yóuréntourist
有待yǒudàiawait
有害yǒu hàiharmful
有口無心yǒu kǒu wú xīnbe sharp-tongued but not malicious
有聲有色yǒu shēng yǒu sèvivid and dramatic
友情yǒuqíngfriendship
友人yǒurénfriend
yòuentice; lure
誘惑yòuhuòtempt; lure
yòuyoung
愚昧yúmèifatuous; benighted
輿論yúlùnconsensus public opinion
漁業yúyèfish culture; fishery
榆樹yúshùelm
give
予以yǔyǐgive
雨傘yǔsǎnumbrella
雨水yǔshuǐrain
與此同時yǔ cǐ tóng shíat the same time
與會yǔ huìattend a meeting
羽毛yǔmáofeather
jade
more; recover
wish; want
欲望yùwàngdesire; appetite
reside
預測yùcèforecast
預定yùdìngbook; engage
預訂yùdìngbook; subscribe for
預計yùjìforesee; estimate
預見yùjiànforesee
預料yùliàoanticipate; expect; predict
預期yùqīexpect; anticipate
預賽yùsàipreliminary match
預算yùsuànbudget
預言yùyánpredict
預約yùyuēmake an appointment
yuāninjustice; bad luck
元件yuánjiànelement; organ
元首yuánshǒuhead of state
yuánoriginal
原材料yuáncáiliàoraw and processed materials
原告yuángàoaccuser
原油yuányóubase oil; crude oil
原子能yuánzǐnéngatomic energy
yuángarden
yuánfountain; source
源泉yuánquánheadspring
遠大yuǎndàlong-range
遠方yuǎnfāngfar distance
遠景yuǎnjǐngdistance; future
yuēcall; say
約束yuēshùbind; restrain
越冬yuè dōnglive through the winter
越過yuèguòget across; hurdle
yuèjump
月份yuèfènmonth
樂曲yuèqǔmusical composition
樂隊yuèduìband
yuèread
雲彩yúncaicloud
yúndivide evenly; even
運送yùnsòngcarry
運算yùnsuàncalculate
運行yùnxíngcirculate
蘊藏yùncánghold in store; contain
醞釀yùnniàngbrew
孕育yùnyùgestate
雜交zájiāohybridize
雜亂záluàndisorderly
why; how;
栽培zāipéigrow; educate
災荒zāihuāngfamine due to crop failures
zǎibutcher
再生產zǎishēngchǎnreproduction
在乎zàihucare about
在意zài yìcare about
zǎnassemble; save money
zàntemporarily
暫且zànqiěfor the moment
贊賞zànshǎngadmire; praise
贊嘆zàntànhighly praise
贊同zàntóngagree with
贊助zànzhùsupport; sponsor
zàngbury
葬禮zànglǐfuneral
遭殃zāo yāngsuffer disaster
糟蹋zāotàwaste; ruin; spoil
zǎoChinese date
早點zǎodiǎnbreakfast
早日zǎorìearly; soon
噪音zàoyīnnoise
造反zào fǎnrebel; insurgence
造價zàojiàcost
造型zàoxíngmodel; mold
zàokitchen range
責怪zéguàiblame
責任制zérènzhìsystem of job responsibility
zéithief
zěnhow; what
怎麼著zěnmezhewhy
zēngadd; increase
增設zēngshèincrease; augment
增添zēngtiānadd; superinduce
增援zēngyuánreinforce
zhábrake
zhǎwink; blink
炸彈zhàdànbomb
炸藥zhàyàodynamite; detonator
詐騙zhàpiàndefraud; swindle
zhàwring; squeeze
摘要zhāiyàosummary; brief
zhàistockade village
債務zhàiwùdebt
瞻仰zhānyǎnglook at with reverence
沾光zhān guāngbenefit from association with sb
zhǎncut; behead
斬草除根zhǎn cǎo chú gēncut the weeds and dig up the roots
斬釘截鐵zhǎn dīng jié tiěresolute and decisive
展示zhǎnshìlay out; display
展望zhǎnwàngprospect
展現zhǎnxiànexpress; show
展銷zhǎnxiāodisplay and sell
占據zhànjùhold; take up; inhabit
zhànfight
戰役zhànyìbattle; campaign
站崗zhàn gǎngpoint duty
章程zhāngchéngstatute; rule
zhǎngpalm
掌管zhǎngguǎnin charge of
漲價zhǎng jiàrise in price
招聘zhāopìninvite applications for a job
招生zhāo shēngenroll new student
招收zhāoshōutake in; recruit
朝氣zhāoqìyouthful spirit
朝氣蓬勃zhāo qì péng bófull of youthful spirit
朝三暮四zhāo sān mù sìblow hot and cold; play fast and loose
沼澤zhǎozéswamp; morass
zhàomega
照會zhàohuìmemo; note
照舊zhàojiùas usual
照料zhàoliàotake care of
照明zhàomíngilluminate
照射zhàoshèirradiate
照應zhàoyinglook to
折騰zhētengturn over; toss about
這麼著zhèmezhelike this; such
真誠zhēnchéngfaithful; honor
真是的zhēn shì debe really terrible
真相zhēnxiàngfact; truth
真心zhēnxīnsincere; wholehearted
偵察zhēncháspy; scout
偵探zhēntàndetective
診斷zhěnduàndiagnose
震蕩zhèndàngshake; vibrate
震驚zhènjīngastound
zhènshake; flap
振奮zhènfènhearten
振興zhènxīngvitalize; develop; promote
zhènease; press down
鎮定zhèndìngcool; calm
陣容zhènrónglineup
陣線zhènxiànfront
陣營zhènyíngcamp
正月zhēngyuèthe first month of the lunar year
zhēngsteam
徵收zhēngshōuassess upon
爭吵zhēngchǎoquarrel
爭端zhēngduānissue
爭氣zhēng qìtry to make a good showing
爭先恐後zhēng xiān kǒng hòustrive to be the first; vie with each other
爭議zhēngyìdispute
整潔zhěngjiétidy; neat; clean
整數zhěngshùinteger
整天zhěngtiānall day
整整zhěngzhěngfull
正比zhèngbǐdirect ratio
正規zhèngguīformal
正氣zhèngqìhealthy atmosphere
正巧zhèngqiǎojust in time
政變zhèngbiàncoup
政協zhèngxiéthe Chinese People's Political Consultative Conference
zhèngillness
鄭重zhèngzhòngsolemn
zhèngcard; certificate
芝麻zhīmasesame
支部zhībùbranch
支撐zhīchēngsupport; crutch
支出zhīchūpayout; expend
支付zhīfùpay; defray
支票zhīpiàocheck
支柱zhīzhùmainstay; backbone
知覺zhījuéfeeling; consciousness
蜘蛛zhīzhūspider
脂肪zhīfángfat
zhījuice
指甲zhǐjiafingernail
職稱zhíchēngthe title of a technical post
職能zhínéngfunction
職權zhíquánpower; authority
職務zhíwùheadship; duty; position
直播zhíbōlive broadcast
直轄市zhíxiáshìmunicipality directly under the Central Government
直線zhíxiànbeeline
直至zhízhìup to; till
zhíplant
殖民主義zhímín zhǔyìcolonialism
執法zhífǎexecute the law
執勤zhí qínbe on duty
執照zhízhàolicense
執政zhí zhèngcome into power
值班zhí bānon duty
侄子zhízinephew
指定zhǐdìngappoint; designate
指令zhǐlìngorder; instruction
指明zhǐmíngpoint out; designate
指手划腳zhǐ shǒu huà jiǎomake indiscreet remarks or criticism
指望zhǐwangexpect; figure on
指針zhǐzhēnindex; finger
只顧zhǐgùmerely; simply; be absorbed in
只管zhǐguǎnby all means
只能zhǐnéngcan but
紙張zhǐzhāngpaper
zhìideal
志氣zhìqìambition; backbone; spirit
zhìthrow
至多zhìduōby most
致詞zhì cíaddress; oration
致電zhì diànsend a telegram
致富zhì fùbecome rich; acquire wealth
致敬zhìjìnghail; greet
致使zhìshǐlead
zhìput; set up; install
制裁zhìcáipunish
制服zhìfútame; overmaster
製品zhìpǐnproduct; goods
制約zhìyuērestrict
智力zhìlìintellect
智能zhìnéngaptitude; capacity
質變zhìbiànqualitative change
質樸zhìpǔunpretending; unvarnished
治安zhì'ānpublic order; police
治理zhìlǐadminister; govern
中等zhōngděngmedium; middling
中立zhōnglìneutrality
中秋zhōngqiūmid-autumn
中途zhōngtúmidway
中型zhōngxíngmedium-sized
中游zhōngyóumiddle reaches of a river
中原zhōngyuánCentral Plains
忠於zhōngyúcleave; stick by
忠貞zhōngzhēnhonest; loyal and steadfast
鐘表zhōngbiǎoclock
鐘點zhōngdiǎnhours; time
zhōngend; finally
終點zhōngdiǎnterminal
終端zhōngduānterminal
終究zhōngjiūafter all
終年zhōngniánall year long
終止zhōngzhǐstop; end
種種zhǒngzhǒnga variety of
種族zhǒngzúrace
腫瘤zhǒngliúneoplasm; tumor
種地zhòng dìcultivate
重工業zhònggōngyèheavy industry
重心zhòngxīncenter of gravity
重型zhòngxíngheavy-duty
zhòngmany
眾多zhòngduōnumerous
眾人zhòngréneverybody
眾所周知zhòng suǒ zhōu zhīas everyone knows; it is common knowledge that
眾議院zhòngyìyuànhouse of representatives
zhōuboat
周密zhōumìthorough; careful
周期zhōuqīperiod cycle
周折zhōuzhétwists and turns setbacks
周轉zhōuzhuǎnturn over
zhōustate
zhōucontinent
晝夜zhòuyèday and night
珠子zhūzibead
諸如此類zhū rú cǐ lèiand all that; and so on
諸位zhūwèievery one
逐年zhúniányear after year
zhǔlean on a stick
囑托zhǔtuōentrust
zhǔowner; host
主辦zhǔbànsponsor; hold
主編zhǔbiāneditor in chief
主管zhǔguǎnin charge of
主導zhǔdǎoleading; dominant
主流zhǔliúmainstream
主人翁zhǔrénwēngmaster; hero
主食zhǔshístaple food
主題zhǔtítopic
主體zhǔtǐprincipal part
主義zhǔyì-ism
zhùwrite; book
助長zhùzhǎngfoster; encourage
助理zhùlǐassistant
鑄造zhùzàofound
zhùbuild
住房zhùfánghousing; lodging
住所zhùsuǒhabitation; residence
註冊zhùcèenroll; register
註解zhùjiěnote; annotation
注目zhùmùfix one's eyes on
註釋zhùshìnote; annotation
注重zhùzhòngpay attention to
祝福zhùfúbless; benediction
駐扎zhùzhābe stationed
zhuǎclaw
zhuàidrag; haul
專長zhuānchángspecialty
專程zhuānchéngspecial trip
專科zhuānkēspecial course
專利zhuānlìpatent
專人zhuānrénperson specially assigned for a task
專題zhuāntíspecial topic
專業戶zhuānyèhùspecialized households
專用zhuānyòngfor a special purpose
專制zhuānzhìdespotism; autarchy
轉換zhuǎnhuàntransform
轉交zhuǎnjiāodeliver to
轉讓zhuǎnràngmake over; transfer
轉向zhuǎnxiàngturn to; veer
轉折zhuǎnzhéturn
zhuànbiography
傳記zhuànjìbiography
zhuāngvillage
莊重zhuāngzhònggrand; superb
裝配zhuāngpèiset up; assemblage
裝卸zhuāngxièload and unload
壯觀zhuàngguāngrand; sublime
壯烈zhuànglièbrave; heroic
壯志zhuàngzhìlofty ideal
追查zhuīcháinvestigate; trace
追悼zhuīdàoflood; submerge
追趕zhuīgǎnchase; run after
追究zhuījiūfind out; investigate
追問zhuīwènquestion closely; examine minutely
準許zhǔnxǔpermit
準則zhǔnzērule; guide line
卓越zhuōyuèsuper excellent
zhuópeck
酌情zhuó qíngtake the circumstance into consideration
zhuówear
著想zhuóxiǎngconsider
咨詢zīxúnrefer; consult
資產zīchǎncapital; asset
資助zīzhùgive financial aid
滋長zīzhǎnggrow; develop
滋味zīwèiflavor; relish
seed
子弟zǐdìjunior; children
子孫zǐsūnprogeny
自悲zìbēiself-abased
自發zìfāspontaneous; unprompted
自負盈虧zì fù yíng kuīassume sole responsibility for its profits or losses
自古zì gǔfrom of old
自力更生zì lì gēng shēngself-dependence
自殺zìshāsuicide
自私自利zì sī zì lìself-concern; selfish
自衛zìwèiself-defense
自行zìxíngby oneself
自由市場zìyóu shìchǎngfree market
蹤跡zōngjìtail; trail; trace
宗旨zōngzhǐtenet
棕色zōngsèbrown
總的來說zǒng de lái shuōin general
總督zǒngdūgovernor
總額zǒng'éamount
總和zǒnghésummation
總計zǒngjìtotalize; summed
總數zǒngshùgross; total
總司令zǒngsīlìngcommander in chief
總務zǒngwùgeneral affairs
縱橫zònghéngwith great ease in length and breadth
走訪zǒufǎngcall on; interview
走狗zǒugǒuflunky; hatchet man
走漏zǒulòuleak out
走私zǒu sīsmuggle
走向zǒuxiàngmake for; tend
zòuplay music
zòubeat
租金zūjīnrental
race; nationality
足以zúyǐenough
阻擋zǔdǎngblock off; hold up
阻攔zǔlánblock off
阻撓zǔnáoobstruct; stand in the way
組合zǔhéassemble
鑽石zuànshídiamond
嘴巴zuǐbamouth
罪犯zuìfàncriminal
罪名zuìmíngaccusation; charge
罪狀zuìzhuàngfacts about a crime
zūnrespect
尊稱zūn chēnghonorific title
尊嚴zūnyándignity
遵循zūnxúnfollow; keep to
遵照zūnzhàocomply; conform to
琢磨zuómoconsider; ponder
做工zuò gōngwork
作案zuò àncommit an offence
作法zuòfaaction; practice
作廢zuòfèicancellation; blank out
作主zuò zhǔdecide
座右銘zuòyòumíngmotto